Φωτοβολταϊκά: Επανεκδήλωση ενδιαφέροντος για εγκαταστάσεις στα νησιά

Φωτοβολταϊκά: Επανεκδήλωση ενδιαφέροντος για εγκαταστάσεις στα νησιά

 

 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα, αναφορικά με την περαιτέρω διαχείριση των εκκρεμών αιτημάτων για Φ/Β συστήματα του Ειδικού Προγράμματος σε κτιριακές εγκαταστάσεις στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) : 
 
Λόγω της κάλυψης των επί μέρους περιθωρίων ισχύος για Φ/Β σταθμούς κατά το χρόνο υποβολής, εκκρεμεί προς εξέταση, ένα αξιόλογο πλήθος αιτημάτων για Φ/Β συστήματα του Ειδικού Προγράμματος σε κτιριακές εγκαταστάσεις σε ορισμένα ηλεκτρικά συστήματα ΜΔΝ. 
 
Δεδομένου ότι τα πλείστα των αιτημάτων αυτών χρονολογούνται άνω της διετίας, ενώ εν τω μεταξύ έχει ριζικά μεταβληθεί το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ως προς την αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας, κρίνεται αναγκαία η επανεκδήλωση του ενδιαφέροντος από εκείνους εκ των αρχικώς αιτηθέντων, οι οποίοι επιθυμούν να προχωρήσουν στην εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων. 
 
Τούτο είναι σκόπιμο, λόγω και του καταγραφόμενου ενδιαφέροντος για εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), των οποίων τα αιτήματα είναι μεταγενέστερα και των οποίων η ισχύς συνυπολογίζεται στο ίδιο περιθώριο διαθέσιμης ισχύος ανά ηλεκτρικό σύστημα ΜΔΝ. Η εξέταση των εν λόγω αιτημάτων δεν θεωρείται εύλογο να βραδύνει λόγω της διαδικασίας διεκπεραίωσης κατά τα προβλεπόμενα πολλών προηγούμενων αιτημάτων χωρίς προοπτική υλοποίησης. 
 
Προς το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες τοπικές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ θα αποστείλουν στους αιτηθέντες για Φ/Β συστήματα του Ειδικού Προγράμματος στεγών επιστολές, με τις οποίες θα παρέχεται χρονικό περιθώριο ενός μηνός για τυχόν επανεπιβεβαίωση του σχετικού ενδιαφέροντος, άλλως τα αντίστοιχα αιτήματα θα τεθούν στο αρχείο.
 
Σχετικά με την αντιμετώπιση εκκρεμών αιτημάτων στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, θέτει υπόψη των ενδιαφερόμενων, τους ακόλουθους Πίνακες με τα εκκρεμή αιτήματα ανά ηλεκτρικό σύστημα :
 
 
Η τυχόν επανεπιβεβαίωση του σχετικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να εκδηλωθεί εντός ενός μηνός από την έκδοση σχετικής επιστολής (με απόδειξη παραλαβής) που θα αποσταλεί σε κάθε ενδιαφερόμενο, άλλως τα αντίστοιχα αιτήματα θα τεθούν στο αρχείο.
 
2. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, σε συνέχεια της από 5.6.2015
 
Ανακοίνωσης, σχετικά με την επικείμενη αυτοδίκαιη λύση των Συμβάσεων Σύνδεσης με το Δίκτυο, για τους απαλλασσόμενους της αδειοδότησης σταθμούς ΑΠΕ, για τους οποίους η διάρκεια ισχύος της προσφοράς σύνδεσης έχει παρέλθει άπρακτη, θέτει υπόψη των ενδιαφερόμενων, τους ακόλουθους
Πίνακες με τους Φ/Β Σταθμούς που εμπίπτουν σ΄αυτή την κατηγορία ανά ηλεκτρικό σύστημα :
 
 
 Ο ΔΕΔΔΗΕ θα θεωρήσει τις ως άνω Συμβάσεις Σύνδεσης ως αυτοδικαίως λυθείσες και θα θέσει τα σχετικά αιτήματα στο αρχείο, με άρση της δέσμευσης ισχύος στο Δίκτυο, εφόσον οι ως άνω αντισυμβαλλόμενοι δεν υποβάλουν πλήρη φάκελο ετοιμότητας προς ενεργοποίηση του σταθμού τους, εντός ενός μηνός από την έκδοση σχετικής επιστολής (με απόδειξη παραλαβής) που θα τους αποσταλεί.