Να συμμορφωθούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και να δώσουν τα διαθέσιμά τους ζητά ο υπ. Εσωτερικών

Να συμμορφωθούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και να δώσουν τα διαθέσιμά τους ζητά ο υπ. Εσωτερικών

 

 

 

Επιστολή προς τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, ζητώντας να συμμορφωθούν άμεσα με το νόμο για την μεταφορά των ταμειακών διαθεσιμών στην Τράπεζα της Ελλάδος απηύθυνε σήμερα, Πέμπτη, ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης.
 
Ο Ν.Βούτσης σημειώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση, ο αριθμός των Δήμων, των Περιφερειών που έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση μεταφοράς των ταμειακών διαθεσιμων υπολείπεται σημαντικά του συνολικού αριθμού των ΟΤΑ και του συνολικού ύψους των προς μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων και ζητά από τους αιρετούς «όπως μεριμνήσετε για την αμελλητί συμμόρφωσή σας».
 
Πληροφορίες που μετέδωσε την Τετάρτη το in.gr αναφέρουν ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει προβλήματα στη συγκέντρωση των ποσών για την καταβολή μισθών και συντάξεων Ιουνίου, καθώς η Βουλή, οι ΟΤΑ, αλλά και άλλοι φορείς του Δημοσίου δεν έχουν συμμορφωθεί με τις πρόσφατες νομοθετικές προβλέψεις και δεν έχουν μεταφέρει στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) καταθέσεις που τηρούν σε εμπορικές τράπεζες.
 
Πάντως, καθησυχαστικός σε ό,τι αφορά την καταβολή μισθών και συντάξεων Ιουνίου εμφανίστηκε την Πέμπτη ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας.
 
Συγκεκριμένα, στην επιστολή του ο Ν.Βούτσης σημειώνει: 
 
«Αξιότιμοι κ.κ. Δήμαρχοι / Περιφερειάρχες,
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την από 20 Απριλίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (ΦΕΚ Α’ 41/20.4.2015), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4323/2015 (ΦΕΚ Α’ 43/27.4.2015), η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής, μεταξύ των οποίων και οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τις εξαιρέσεις και τους όρους που προβλέφθηκαν στο άρθρο 37 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α’ 47/11.5.2015), είναι υποχρεωτική και διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας.
 
»Σημειώνεται δε ότι η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. δεν εξικνείται μέχρι της εξαίρεσής τους από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, η δε ρύθμιση της δημοσιονομικής διαχείρισης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ανήκει στην αρμοδιότητα των κεντρικών οργάνων του Κράτους.
 
»Βάσει των ανωτέρω και με δεδομένο ότι -σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι και σήμερα στη διάθεσή μας- ο αριθμός των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών που έχουν εκπληρώσει την ως άνω υποχρέωση και, αντίστοιχα, τα ποσά που έχουν μεταφερθεί στην ΤτΕ εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του συνολικού αριθμού των Ο.Τ.Α. και του συνολικού ύψους των προς μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την αμελλητί συμμόρφωσή σας».