Χρηστικός Οδηγός υλοποίησης έργων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση ΜΜΕ στους τομείς τουρισμού, μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών

Χρηστικός Οδηγός υλοποίησης έργων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση ΜΜΕ στους τομείς τουρισμού, μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών


Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε, από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, ο Οδηγός Υλοποίησης για τους Δικαιούχους του Προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- 2013».  
 
Ο Οδηγός αυτός αποτελεί ένα χρηστικό Εργαλείο για όλους τους εμπλεκόμενους, συμπληρωματικό του Οδηγού του Προγράμματος και έχει ως βασικό στόχο, να συμβάλει - υποστηρίξει στον Τρόπο Υλοποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των Ενισχυόμενων Επενδύσεων των ΜΜΕ, να υπενθυμίσει στους Δικαιούχους Επενδυτές τις Υποχρεώσεις και τα Δικαιώματα τους, να παρέχει, συμπληρωματικά, Διευκρινήσεις και Οδηγίες και να οδηγήσει στην επιτυχή και χωρίς Προβλήματα Ολοκλήρωση των Επενδυτικών Σχεδίων από τους Δικαιούχους, σύμφωνα και με την απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησής τους. 
Ο εν λόγω Οδηγός Αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα της ΠΝΑ, στην Διεύθυνση :  
 
 
(Ενότητα Β : ΑΡΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : 
Οδηγός Υλοποίησης για τους Δικαιούχους του Προγράμματος Νέο!)
 
 
Υπενθυμίζεται (σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΝΑ, της 31ης/10/2013) ότι, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), εντάχθηκαν από τον Οκτώβριο του 2013 και ήδη βρίσκονται στο Στάδιο της Υλοποίησης :
 
 Με άμεση Ένταξη,  202 Επενδυτικά Σχέδια, Συνολικού Προϋπολογισμού 31.781.424,36 € και Δημόσιας Δαπάνης (Επιχορηγήσεις) 15.423.030,72 € &
 Δόθηκε η δυνατότητα,  Εντάξεων Υπό Προϋποθέσεις  -πλέον των παραπάνω αναφερομένων 202- και όσων Επενδυτικών Σχεδίων είχαν αξιολογηθεί και είχαν λάβει βαθμολογία πάνω από 50 (βάση βαθμολογίας), δηλαδή, επιπλέον για το Νότιο Αιγαίο, 1.005 Επενδυτικών Σχεδίων, Συνολικού Προϋπολογισμού 170.447.538,37 € και Δημόσιας Δαπάνης (Επιχορηγήσεις) 82.152.342,85 €, εφόσον εκπληρώσουν τις τεθείσες Προϋποθέσεις
 
Δηλαδή να έχει υποβληθεί μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014, από τον Δικαιούχο Επενδυτή, στον αρμόδιο Φορέα / ΕΦΕΠΑΕ, (για το Νότιο Αιγαίο ΕΛΑΝΕΤ), Αίτηση Επαλήθευσης Πιστοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου, τουλάχιστον για το 30% της Επένδυσης, ή εναλλακτικά, να έχει, Συναφθεί Δάνειο, (μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014), για το εν λόγω Επενδυτικό Σχέδιο, το οποίο να καλύπτει το 20% του Συνολικού Προϋπολογισμού της Επένδυσης.
 
 
Τέλος, Υπενθυμίζεται ότι, στην ΠΝΑ λειτουργούν και τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, στη Σύρο και στη Ρόδο και παρέχουν κάθε σχετική με Ιδιωτικές Επενδύσεις Πληροφόρηση : Τ/Φ : 22810-98.810 (Σύρο), 22410-25.852 (Ρόδο) &  Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις :  grependyton@1730.syzefxis.gov.gr & investors.dod@pnai.gov.gr