Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων από την ΠΝΑΙ με τη χρήση λαμπτήρων led

Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων από την ΠΝΑΙ με τη χρήση λαμπτήρων led

 

 

 

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Αναπτυξιακή της Εταιρία, Ενεργειακή Α.Ε. Ν.Α. διοργάνωσαν δημόσια διαβούλευση για την Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη του Νομού Δωδεκανήσου. 
 
 
Η διαβούλευση διεξήχθη στα πλαίσια του έργου « Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο» με Ακρωνύμιο ΕΝΕΡ-ΓΕΙΝ, το οποίο υλοποιείται υπό το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος 2007-2013.
 
 
Σκοπός της διαβούλευσης ήταν η ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων και η συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό της βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης στον Νομό Δωδεκανήσου μέσω της καταγραφής των προτάσεων και απόψεών τους. Τα στοιχεία αυτά θα εξετασθούν από την ΠΝΑΙ και θα συμπεριληφθούν στην διαμόρ-φωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου δράσης.
 
 
Το στρατηγικό σχέδιο δράσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα καταρτιστεί με βάση τις πολιτικές, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις προτεραιότητες σε Ευρωπαϊ-κό, Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο.
 
 
Ανοίγοντας την ημερίδα η   Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος
Εθελοντισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κα Γιασιράνη ευχαρίστησε τους  ομιλητές της κ. Κωνσταντίνο Πατλιτζιάνα (ΚΑΠΕ)  και κ. Αδάμη Μητσοτάκη (ΕΚΕ-ΤΑ)  και Ιάκωβο Γρύλλη για την συμμετοχή τους στην ημερίδα και το ΚΑΠΕ ως εθνικό φορέα για την επιστημονική στήριξη που παρέχει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στα πλαίσια του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΝ και στην σύνταξη μελετών των επιδει-κτικών έργων που υλοποιούνται.
 
 
Η κ. Γιασιράνη αναφέρθηκε στο ιστορικό του έργου,τις δυσκολίες που παρουσιά-στηκαν κατά την φυσική υλοποίηση του που ανάγκασαν την Περιφέρεια Νοτίου Αι-γαίου στην αλλαγή του φυσικού αντικειμένου προκειμένου να μην χαθούν πολύτιμοι πόροι για  την Περιφέρειά μας. Με πολύ προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους τα προβλήματα ξεπεράστηκαν έχοντας βάλει το έργο στην τελική τροχεία για την υλοποίησή του μέχρι το τέλος του έτους.
 
Το έργο που τελικά  που επέλεξε να υλοποιήσει η ΠΝΑΙ,είναι η αλλαγή φωτιστικών στους  επαρχιακούς δρόμους Ρόδος-Φαλιράκι και Ρόδος -Αεροδρόμιο από συμβατι-κούς σε led,οι οποίοι εξοικονομούν ενέργεια εως 60%,ενώ η χρηστικότητα του έρ-γου θα φανεί άμεσα με τη μείωση των λογαριασμών που πληρώνει η ΠΝΑΙ στη ΔΕΗ.
 
 
Παράλληλα η κ. Γιασιράνη δεσμεύθηκε για  την συνέχιση της στενής συνεργασίας με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, (Περιφέρειες και Περιφερειακά Ταμεία Βο-ρείου Αιγαίου και Κρήτης, ΚΑΠΕ, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Κύπρου) και μετά το τέλος του έργου αξιοποιώντας τη γνώση και τις καλές πρακτικές που αποκτήθηκαν.
 
Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πόρους από τα νέα διασυνοριακά και ευρωπαϊκά προγράμματα και με υποβολή πρότασης ενός νέου ΕΝΕΡΓΕΙΝ την επόμενη προγραμματική περίοδο.
 
 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο της στην νησιωτική εδαφική συνεργασία με  το ίδιο ή και εμπλουτισμένο εταιρικό σχήμα.
 
 
Ενόψει του 2ο Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στην Θεσσαλονίκη στις 22-23 Ιουνίου, όπου θα παρουσιαστούν τα νέα προγράμματα και θα αναγγελ-θούν οι προσκλήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου έχει ήδη ξεκινήσει η δια-βούλευση μεταξύ των συναδέλφων Αντιπεριφερειαρχών, εντεταλμένων περιφερεια-κών συμβούλων, θεσμικών φορέων και δυνητικών εταίρων για την δημιουργία του νέου πλαισίου και το χτίσιμο των νέων έργων.