Λιγότεροι φέτος στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού

Λιγότεροι φέτος στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού

 

 

 

Με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων ο αριθμός των σπουδαστών και σπουδαστριών, που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών ανέρχεται σε 701 άτομα (456 Πλοίαρχοι και 245 Μηχανικοί), ενω πέρυσι είχαν εισαχθεί 1.030 άτομα (600 πλοίαρχοι και 430 μηχανικοί).
 
Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων της Πρώτης Γενικής κατηγορίας κατά ειδικότητα θα γίνει από το υπουργείο Παιδείας, το οποίο μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα διαβιβάσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων στις σχολές.
 
Η κατηγορία αυτή των εισακτέων καλύπτει ποσοστό 70% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους συμμετέχοντες στις πανελλήνιες εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας ως ακολούθως:
 
Σε ποσοστό 47% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Γενικά Λύκεια και ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β΄) από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο και 4ο).
 
Επιπλέον των θέσεων αυτών, ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υποψήφιους Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β΄).
 
Σε ποσοστό 23% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α΄). Επιπλέον των θέσεων αυτών, ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υποψήφιους Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α΄).
 
Οι υποψήφιοι με βάση τον τελικό βαθμό κατάταξής τους, καταλαμβάνουν θέσεις στην ειδικότητα Πλοιάρχου ή Μηχανικού, την οποία έχουν δηλώσει ως πρώτη επιλογή και εφόσον δεν επιλεγούν σ” αυτή καταλαμβάνουν θέσεις στην ειδικότητα την οποία έχουν δηλώσει ως δεύτερη επιλογή.
 
Οι κενές θέσεις που θα προκύψουν μετά την τελική επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής για τους υποψηφίους της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας μεταφέρονται στους υποψηφίους της Δεύτερης Γενικής κατηγορίας.
 
Κάθε υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:
 
• Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού.
 
• Να έχει την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένος στα μητρώα αρρένων ή δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας.
 
• Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως (γεννηθέντες από 01.01.1988 και μεταγενέστερα).
 
• Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα.
 
• Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ” υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.
 
Πηγή: e-nautilia.gr