Στις 4 Ιουνίου ο διαγωνισμός για τις παιδικές χαρές

Στις 4 Ιουνίου ο διαγωνισμός για τις παιδικές χαρές

 

 
Ο Δήμος Μυκόνου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την, οικονομικότερη προσφορά για την προμήθεια και αναβάθμιση – προσαρμογή
παιδικών χαρών στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ.  
 
 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται ενδεικτικά σε 60.000,00€ συν 9.881,40€
Φ Π Α Συνολικά δηλαδή 69.881,40€.
 
 
Η προμήθεια αφορά την αναβάθμιση – προσαρμογή παιδικών χαρών στις
απαιτήσεις του ΕΛΟΤ, . όπως αναλυτικά αναφέρεται στη μελέτη
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα στις 04-06-2015, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.  
 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί .
 
 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο .