Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου στην συνεδρίαση της 20ης Μαϊου

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου στην συνεδρίαση της 20ης Μαϊου

 

 


Δύο ήταν η προγραμματισμένες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την Τετάρτη 20 Μαϊου. Η πρώτη που αφορούσε την έγκριση προελέγχου ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2012 αναβλήθηκε με ομόφωνη απόφαση λόγω μη παρουσίας του ορκωτού λογιστή. 

 

Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε κανονικά και οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι οι ακόλουθες: 

 
ΘΕΜΑΤΑ 
 
1ο (από μετάθεση) Περί εξέτασης αντιμετώπισης φαινομένου εκμετάλλευσης ανηλίκων και επαιτείας από Αθίγγανους και άλλα άτομα μη 
ελληνικής καταγωγής.
 
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να ζητήσει την συνδρομή τον αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση του φαινομένου
εκμετάλλευσης ανηλίκων και επαιτείας από Αθίγγανους και άλλα άτομα ελληνικής ή μη ελληνικής καταγωγής.
 
 
2ο Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου Α΄ τριμήνου οικονομ. έτους 2015.
 
 
Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου Α΄ τριμήνου οικονομ. έτους 2015.
 
 
3ο Περί έγκρισης  της με αριθμ.18/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α. Μυκόνου αναφορικά με την έκθεση ελέγχου ορκωτών λογιστών οικονομικών καταστάσεων χρήσεως οικονομικού έτους 2013.
 
 
Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία  εγκρίνει  την με αριθμ.18/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α. Μυκόνου αναφορικά με την έκθεση ελέγχου ορκωτών λογιστών οικονομικών καταστάσεων χρήσεως οικονομικού έτους 2013.
 
 
4ο Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς - Αιγαίου.
 
 
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς - Αιγαίου.
 
 
5ο Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση επιστημόνων – συνέδρων διεθνούς Συνεδρίου Αστροφυσικής στον αρχαιολ. χώρο της Δήλου.
 
 
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την δαπάνη και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση επιστημόνων – συνέδρων διεθνούς Συνεδρίου Αστροφυσικής στον αρχαιολ. χώρο της Δήλου.
 
 
6ο Περί έγκρισης σύναψης σύμβασης με την ΔΕΔΔΗΕ για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης φωτισμού οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων χώρων του Δήμου Μυκόνου. 
 
 
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την σύναψη σύμβασης με την ΔΕΔΔΗΕ για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης φωτισμού οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων χώρων του Δήμου Μυκόνου
 
 
7ο Περί καθορισμού κοινόχρηστων χώρων και παραχώρησης αυτών στους δικαιούμενους για απλή χρήση.
 
 
Το Δ.Σ. ομόφωνα  καθορίζει τους κοινόχρηστους χώρους και την παραχώρηση αυτών στους δικαιούμενους για απλή χρήση.
 
 
8ο Περί επανασύστασης ή μη της Δημοτικής Αστυνομίας. 
 
 
Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία  εγκρίνει την μη επανασύσταση της υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας και διάθεση των πρώην Δημοτικών Αστυνόμων στις υπηρεσίες του Δήμου.
 
 
9ο Περί έγκριση επιχορήγησης της Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ. με το ποσό των 120.000,00€ και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
 
 
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την επιχορήγηση της Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ. με το ποσό των 120.000,00€ και την διάθεση της σχετικής πίστωσης
 
 
10ο Περί εξέτασης επανασύναψης συμβάσεων κατ’εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν.4325/2015.
 
 
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την επανασύναψη συμβάσεων κατ’εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν.4325/2015.
 
 
11ο Περί αποδοχής προσφοράς της εταιρείας CLUB MYKONOS A.E. για δωρεάν παροχή υπηρεσίας μίσθωσης απορριμματοφόρου οχήματος για την αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου.
 
 
Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποδέχεται την  προσφορά της εταιρείας CLUB MYKONOS A.E. για δωρεάν παροχή υπηρεσίας μίσθωσης απορριμματοφόρου οχήματος για την αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου.