Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Δήμου Μυκόνου

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Δήμου Μυκόνου

 

 

 

Ο Δήμος Μυκόνου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας : «Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου», όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στις προδιαγραφές της μελέτης. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται ενδεικτικά σε 59.839,00 € συν 7.779,07 € για Φ.Π.Α. 13%. Συνολικά δηλαδή 67.618,07 €.
 
Αντικείμενο της εργολαβίας αποτελεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ για το χρονικό διάστημα τριών μηνών. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να λειτουργήσει τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου, όπως και την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της εγκατάστασης και την επισκευή ή εκκίνηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθολογική διαχείριση του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων είναι: 1. Η γνώση της ποσότητας, της ποιότητας και των λοιπών χαρακτηριστικών των αποδεκτών αποβλήτων, 2. Η πρόβλεψη της διαχρονικής εξέλιξης πλήρωσης του χώρου.
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη.
 
Στη διαδικασία δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπρα- ξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί κοινοπραξιών)
 
προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., και είναι εγγεγραμμένα στα Επαγ - γελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του κράτους. 
 
προέρχονται από κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ή κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ε.Ε. και είναι εγγεγραμμένα σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του αντίστοιχου κράτους ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
 
προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και είναι εγγεγραμμένοι στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών της κατηγορίας 16 του Παραρτήματος II A της οδηγίας 2004/18/ΕΚ με αριθμό αναφοράς CPC 94020 και αριθμούς αναφοράς CPV 90123100-6. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 52 παρ. 2 και 3 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
 
Σχετικά με την ανακύκλωση όπως αναφέρεται σε σχετική μελέτη, ο Ανάδοχος οφείλει να οδηγεί τα φορτηγά που μεταφέρουν τα απορρίμματα από τους κάδους ανακύκλωσης στο χώρο που θα διαθέσει προκειμένου να αδειάσουν το φορτίο τους και να γίνει η χειροδιαλογή των υλικών και ο διαχωρισμός τους σε χαρτί, αλουμίνιο και γυαλί. Εν συνεχεία το χαρτί και το αλουμίνιο οδηγούνται σε πρέσα και το γυαλί σε χωριστό κάδο και απομακρύνονται από το ΧΥΤΑ. Την ευθύνη για τη χειροδιαλογή και την απομάκρυνση έχει ο Δήμος Μυκόνου, ωστόσο την ευθύνη για τη ζύγιση, μηχανογράφηση και όδευση των φορτηγών έχει ο Ανάδοχος.
 
Απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ, είναι η ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, το οποίο θα περιλαμβάνει ενέργειες αντιμετώπισης πιθανών εκτάκτων περιστατικών
 
Τα μέτρα ασφάλειας, φύλαξης και ηλεκτρονικής παρακολούθηση του ΧΥΤΑ αφορούν κυρίως στην προστασία του έναντι κλοπής, βανδαλισμού, πυρκαγιάς. Την ευθύνη γι’ αυτά έχει ο Ανάδοχος σε 24ωρη και εβδομαδιαία βάση κατά τη διάρκεια του της σύμβασης και μέχρι το πέρας αυτής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει το όποιο κατάλληλο προσωπικό , συσκευές ή μηχανήματα απαιτούνται.
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα στις 26-05-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ως ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. της ίδιας ημέρας.