Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑΙ

Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑΙ

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πρόκειται να συνεδριάσει τη Δευτέρρα 18 Μαϊου στις 11:00 το πρωί με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο και στη Ρόδο.
 
Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΝΑΙ είναι τα ακόλουθα:
 
1. Έγκριση ορισμού Επιτροπών Παρακολούθησης για τις μελέτες και το έργο υποστήριξης της ΠΝΑΙ για την υποβολή φακέλου αδειοδότησης υδατοδρομίων.
 
2. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικής Ενότητας Ρόδου».
 
3. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου».
 
4. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικής Ενότητας Αφάντου».
 
5. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου».
 
6. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικής Ενότητας Λίνδου».
 
7. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών».
 
8. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικής Ενότητας Καμείρου».
 
9. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου».
 
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Μονάδας Σφαγείων Ν. Κάσου».
 
11. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Άρση καταπτώσεων νήσου Καρπάθου».
 
12. Έγκριση τευχών Δημοπράτησης και ορισμού Επιτροπής Δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση υφιστάμενων Φωτιστικών Σωμάτων Εκκένωσης Αερίου με νέα Φωτιστικά Σώματα Κρυσταλλοδιόδων (LED), για τον οδικό φωτισμό, σε τμήματα του Επαρχιακού Δικτύου της Ν. Ρόδου» (Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου "ΕΝΕΡΓΕΙΝ").
 
13. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Δημιουργία Γαστρονομικού Κέντρου στην περιοχή Νεώριον στην πόλη της Ρόδου στα πλαίσια του έργου «Gastronomy Net». 
 
14. Έγκριση κόστους παραλλαγής – μετατόπισης δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης – διαπλάτυνσης εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου απο Φαληράκι έως Κολύμπια». 
 
15. Έγκριση κόστους παραλλαγής - μετατόπισης δικτύου ΜΤ της ΔΕΔΔΗΕ λόγω κατασκευής του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενης οδού από Ανάληψη έως Βαθύ Δήμου Αστυπάλαιας».
 
16. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση – σήμανση οδού Χώρας Εγγάρων Ν. Νάξου».
 
17. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Κατασκευή Δημ. Σχολείου Κέας».
 
18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κέας (2013)».
 
19. Έγκριση πρακτικών διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 10KWp στην νήσο Ρω Μεγίστης».    
 
20. Έγκριση Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ‘’Προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίου εφεδρικής ισχύος 350 KVA’’ – 1ο Πρακτικό Διαγωνισμού (Αποσφράγιση ενιαίων κυρίως φακέλων – Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – Αξιολόγηση και βαθμολόγηση προσφορών). 
 
21. Έγκριση ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμ. 503/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Διαγωνισμό για Προμήθεια Εφαρμογών και Εξοπλισμού Υπηρεσιών Περιφέρειας (SOFTWARE & HARDWARE) / Ομάδα 1 :Προμήθεια Εξοπλισμού Τ.Π.Ε.(H/Y, Οθόνες, UPS,Printers,Plotter,Φωτ/κων Μηχανημάτων) .
 
22. Έγκριση όρων διακήρυξης για τη «Διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την Μεταφορά Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, για το σχολικό έτος 2015-2016» και τον ορισμό της  επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και της επιτροπής ενστάσεων του διαγωνισμού. 
 
23.  Δικαστικές Υποθέσεις.
 
24. Εξέτασης θέματος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων : «Έκδοση απόφασης ωριαίας αποζημίωσης μηχανημάτων και εργατοτεχνιτών σε φυσικές καταστροφές για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2015».
 
25. Έγκριση Δράσεων της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
26. Έγκριση Δράσεων του τμήματος Δια βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
27. Έγκριση Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
 
28. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
29. Έγκριση δαπανών έργων τα οποία είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
30.  Έγκριση ανεξόφλητων δαπανών οικονομικού έτους 2014  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
31. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων.
 
32. Ορθές Επαναλήψεις αποφάσεων 22/2015 και 62/2015 της οικονομικής επιτροπής - Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
33. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη. 
 
34. Εγκρίσεις μετακινήσεων   κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών. 
 
35. Εγκρίσεις μετακινήσεων   κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.