Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την φύλαξη κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Μυκόνου

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την φύλαξη κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Μυκόνου

 

 

 
 
Η προστασία και η ασφάλεια των δημοτικών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου έχουν αναδειχθεί ως κύριες προτεραιότητες της νέας Δημοτικής Αρχής. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Μυκόνου προχωρά σε ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας ««Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων για χρονικό διάστημα πέντε μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προϋπολογισμού 135.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 
 
Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν στη φύλαξη και ασφάλεια των δημοτικών εγκαταστάσεων καθώς και του περιβάλλοντα χώρου αυτών, στην προστασία των δημοσίων αθλητικών χώρων, παιδικών χαρών, πάρκων και πλατειών από βανδαλισμούς, δολιοφθορές και καταστροφικές επεμβάσεις τρίτων. 
 
 
Η παρούσα μελέτη προβλέπει τις παρακάτω ειδικότερες υπηρεσίες:
 
 
1. Τη φύλαξη και ασφάλεια όλων των δημοτικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου αυτών καθώς και του εξοπλισμού αυτών. Οι παραπάνω υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας θα υλοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και νόμιμες μεθόδους και μέσα που θα διαθέτει ο ανάδοχος για το όλο συμβατικό χρονικό διάστημα. 
 
 
2. Την αποτροπή εισόδου ατόμων με παραβατική συμπεριφορά σε δημοτικούς χώρους και εγκαταστάσεις, σχολεία, γυμναστήρια, γήπεδα και δημοτικά κτίρια. 
 
 
3. Την αποτροπή με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και νόμιμα μέσα κάθε παράνομων ενεργειών (κλοπών, βανδαλισμών, καταστροφών, φωτιάς, κ.τ.λ.) από άτομα με παραβατική συμπεριφορά. . Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.
 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 18η Μαϊου 2015.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (υπηρεσίες ασφαλείας) και διαθέτουν την τεχνογνωσία και τη σχετική εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας.