Δημόσια διαβούλευση για τη βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη

Δημόσια διαβούλευση για τη βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Αναπτυξιακή της Εταιρία, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. οργανώνουν δημόσια διαβούλευση για τη Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη του Νομού Δωδεκανήσου, που διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο», με ακρωνύμιο ΕΝΕΡΓΕΙΝ, το οποίο υλοποιείται υπό το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.
 
Σκοπό της διαβούλευσης αποτελεί η ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων και   η συμμετοχή των πολιτών για το σχεδιασμό της βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης στο Νομό Δωδεκανήσου, μέσω της καταγραφής των προτάσεων και απόψεών τους. Τα στοιχεία αυτά θα εξετασθούν για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου δράσης της ΠΝΑΙ.
 
Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου σε θέματα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων κ. Γιάννη Φλεβάρη,  της Περιφερειακής Συμβούλου κας Χαρίκλειας Γιασιράνη, εντεταλμένης Εθελοντισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εκπροσώπων της εταιρείας ΕΞΕΛΙΞΙΣ, αναδόχου του έργου προκειμένου να συζητηθούν οι λεπτομέρειες για την ενεργοποίηση των δράσεων της  διαβούλευσης και τον σχεδιασμό περαιτέρω ενεργειών.
 
Η βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα που εστιάζεται στην εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κύριοι άξονες κατευθύνσεων της περιφερειακής πολιτικής αποτελούν :
 
- Προώθηση ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια & μεταφορές.
- Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση υποδομών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου.
- Αποτελεσματική αξιοποίηση δυναμικού ΑΠΕ και Συμπαραγωγής.
- Αξιοποίηση και βέλτιστη διαχείριση εγχώριων πόρων.
- Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας.
 
Το στρατηγικό σχέδιο δράσης της Περιφέρειας θα καταρτισθεί με βάση τις πολιτικές, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις προτεραιότητες σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο (Στρατηγική Ευρώπη 2020, πολιτικής συνοχής, κτλ), καθώς και τις ανάγκες και προτεραιότητες σε περιφερειακό επίπεδο. 
 
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης καλούνται εκπρόσωποι φορέων και πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους δημόσια για την ενεργειακή ανάπτυξη της περιοχής, ούτως ώστε να αποτυπωθούν σε ρεαλιστική βάση τα εντοπιζόμενα εμπόδια, τυχόν ανασταλτικοί παράγοντες, αλλά και οι διαφαινόμενοι τομείς ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα παρουσιασθούν σε ημερίδα που θα υλοποιηθεί στη συνέχεια.
 
Στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας (www.pnai.gov.gr) έχει αναρτηθεί το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης, όπου όσοι το επιθυμούν μπορούν να καταχωρήσουν τις θέσεις τους για τα σχετικά ζητήματα.