Προκηρύχθηκε ο Διεθνής Διαγωνισμός για την αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Μυκόνου

Προκηρύχθηκε ο Διεθνής Διαγωνισμός για την αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Μυκόνου

 

 

 

 

Στα πλαίσια αντιμετώπισης της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου, της έλλειψης δυνατότητας αναπλήρωσης των κενών της Υπηρεσίας Καθαριότητας από άλλους φορείς του Δήμου, της επιτεταμένης ανάγκης για την περισυλλογή των απορριμάτων με γνώμονα την υγειονομική πολιτική, ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μυκόνου» με χρονική διάρκεια εργασίας μηνών και με δυνατότητα παράτασης για περαιτέρω μήνες.
 
Αντικείμενο της σύμβασης : H Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Mυκόνου και ειδικότερα: χειρωνακτικός οδοκαθαρισμός, μηχανική οδοσάρωση, αποκομιδή αστικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων, καθαρισμός τουαλετών, πλύσιμο κάδων απορριμμάτων, διάθεση πάγιου εξοπλισμού.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη, η οποία διατίθεται σε πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Μυκόνου www.mykonos.gr.   Δεδομένου ότι  ο διαγωνισμός είναι διεθνής και προκειμένου να τηρηθούν όλες οι νόμιιμες προς τούτο διαδικασίες, απαιτείται να είναι δημοςιευμενος επί 52 ημέρες στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ΠΔ 60/2007. 
 
Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 01 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23.00. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.