Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Σίφνο

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Σίφνο

 

 

 

Περιφερειακό Συμβούλιο πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στη Σίφνο.
 
Το Συμβούλιο θα γίνει στην αίθουσα του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Πρόκου, στην Απολλωνία Σίφνου στις 10:00 το πρωί.
 
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:
 
ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή Παραίτησης Γραµµατέα Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου και Εκλογή Νέου.
 
ΘΕΜΑ 2ο: Αποτύπωση και Ιεράρχηση θεµάτων των νησιών Σίφνου, Σερίφου και Κιµώλου. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης
 
ΘΕΜΑ 3ο: Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015. Εισηγήτρια: Γενική ∆/ντρια ΠΝΑ κα Αριστείδου Ευµορφία
 
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Σερίφου για τη Μελέτη οδού Λιβάδι – Άγιος Ιωάννης και οριοθέτηση ρέµατος Αυλόµωνα. Εισηγήτρια: Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων κα. Αδαµαντία Συµεοπούλου
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 4ης Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου οικονοµικού έτους 2015. Εισηγητής : Αν. Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού κ. Λούβαρης Αντώνης
 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Εισηγητής: Προϊστάµενος Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής κ. Αντώνιος Βουτσίνος
 
ΘΕΜΑ 7ο: Άµεσες ∆ράσεις της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών ∆ωδεκανήσου. Εισηγητής : Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Μπάρδος Χρήστος
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΣΚΛΗΠΕΙΑ∆ΕΣ
για το έργο "Έρευνα αποτύπωσης συνθηκών διαβίωσης και αναγκών ατόµων µε αναπηρία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου "Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριµνας, κ. Ηλίας Ζωγραφίδης
 
ΘΕΜΑ 9ο: Κατ’ εξαίρεση χορήγηση αδειών Ε∆Χ (ταξί) σε νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα οποία δεν υφίστανται Ε∆Χ (ταξί). Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης
 
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµου Τήνου για το έργο : «Εργασίες καθαρισµού επαρχιακού & αγροτικού οδικού δικτύου νήσου Τήνου». Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης
 
ΘΕΜΑ 11ο : Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε το Επιµελητήριο Κυκλάδων για δράσεις προβολής τοπικών προϊόντων στο εξωτερικό. Εισηγητής: Φιλήµονας Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάχρης Περιφερειακής Πολιτικής και Πρωτογενούς Τοµέα
 
ΘΕΜΑ 12ο : Αλλαγή µελών οµάδας έργου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα πλαίσια του έργου Βιώσιµη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, ∆ιαπεριφερειακό και ∆ιασυνοριακό Επίπεδο µε ακρωνύµιο «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» Εισηγήτρια : Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος Εθελοντισµού & Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων κα. Γιασιράνη Χαρίκλεια 
 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Αλλαγή µελών οµάδας έργου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα πλαίσια του έργου «Ολοκληρωµένες δράσεις για την ανάπτυξη του γαστρονοµικού τουρισµού µέσω της ανάδειξης της τοπικής διατροφικής παράδοσης της αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων και την προώθηση της τοπικής κουζίνας της ∆ωδεκανήσου και της Κύπρου.» µε ακρωνύµιο «Gastronomy Net » Εισηγήτρια : Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος Εθελοντισµού & Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων κα. Γιασιράνη Χαρίκλεια
 
ΘΕΜΑ 14ο: Επικύρωση πρακτικών της 3ης /31-3-2015 και 4ης/1-4-2015 συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου
 
ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης για ορισµό τόπου συνεδρίασης του επόµενου Περιφερειακού Συµβουλίου