Πως θα γίνει η υποβολή δηλώσεων των επιχειρήσεων

Πως θα γίνει η υποβολή δηλώσεων των επιχειρήσεων

 

 

 

Η απόφαση που ορίζει τον "τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για το 2014", δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.
 
Πέρα από το καινούργιο έντυπο, στο οποίο συγχωνεύονται τα τέσσερα έντυπα τα οποία υποβάλλονταν μέχρι και πέρυσι, η απόφαση καθορίζει και τα δικαιολογητικά ή τα λοιπά έγγραφα που θα πρέπει να συλλέξουν τα λογιστήρια
εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων.
 
Οι φορολογικές δηλώσεις των νομικών προσώπων, θα υποβληθούν φέτος για πρώτη φορά στις 30 Ιουνίου ενώ ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου.
 
Οι αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ», συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet.
 
Αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα (Ε3) και (Ε2) (εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακολουθεί η υποβολή της δήλωσης «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ». Η συμπλήρωση των πινάκων 2, 3 και 4 της δήλωσης είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέχει περίπτωση. Η καταχώρηση των αναλυτικών στοιχείων του ισολογισμού είναι προαιρετική. Τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, δεν συνυποβάλλονται, αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.