Κτήρια προς ενοικίαση ζητά ο Δήμος Μυκόνου για την στέγαση των υπηρεσιών του

Κτήρια προς ενοικίαση ζητά ο Δήμος Μυκόνου για την στέγαση των υπηρεσιών του

 

 

 
 
Τρία ακίνητα για την μεταστέγαση των υπηρεσιών του ζητά ο Δήμος Μυκόνου. Πρόκειται για την Τεχνική Υπηρεσία, το ΚΕΠ και την αποθήκη του. 
 
 
Σύμφωνα με την διακήρυξη για την μεταστέγαση της Τεχνικής Υπηρεσίας το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του πρώην Δήμου Μυκόνου. Το μίσθιο για την Τεχνική Υπηρεσία θα πρέπει να είναι σε ισόγειο χώρο και να διαθέτει τουλάχιστον 200 τ.μ (διακόσια τετραγωνικά μέτρα) αποθηκευτικό χώρο (σε υπόγειο ή ισόγειο) πλέον τουλάχιστον 200 τ.μ (διακοσίων τετραγωνικών μέτρων) χώρων γραφείων στο ισόγειο. 
 
 
Το μίσθιο για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων. Το ακίνητο θα πρέπει να είναι σε ισόγειο χώρο και να διαθέτει χώρους γραφείων ή/και δωμάτια γραφείων κατ’ ελάχιστον 60 (εξήντα) τετραγωνικά μέτρα (μ2) και κατά μέγιστο 80 (ογδόντα) τετραγωνικά μέτρα (μ2). Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση και στάθμευση των δημοτών και η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Να διαθέτει πρόσβαση και τουαλέτες (WC) σε ΑΜΕΑ, καθώς επίσης αυτόνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση καθώς και αυτόνομο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. 
 
 
Το ακίνητο για την στέγαση της αποθήκης θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του πρώην Δήμου Μυκόνου και σε απόσταση μικρότερη των 5 (πέντε) χιλιομέτρων από τις κεντρικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μυκόνου (κτίριο Βοϊνόβιτς, Παραλία Χώρας Μυκόνου). Το μίσθιο θα πρέπει να είναι σε ισόγειο ή υπόγειο χώρο κατ’ ελάχιστον 400 (τετρακόσια) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ) και κατά μέγιστο 600 (εξακόσια) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ). Το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει μεγάλη πόρτα για είσοδο φορτηγού, να διαθέτει επίσης, αυλή, η οποία να είναι περίκλειστη για να είναι ασφαλής, καθώς επίσης αυτόνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς και αυτόνομο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.
 
 
Η διάρκεια της μίσθωσης είναι 12ετής και για τα τρία ακίνητα και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι τις 22 Απριλίου στο πρωτόκολλο του Δήμου.