Ακίνητο για την στέγαση των υπηρεσιών της στη Μύκονο ζητά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ακίνητο για την στέγαση των υπηρεσιών της στη Μύκονο ζητά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 
 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διακηρύσσει βάσει της  αριθ. αριθ. 42/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό 18o της 12-02-2015 – θέμα 11ο), δημόσια δημοπρασία με γραπτές προσφορές καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου. 
 
 
Το προς  ενοικίαση ακίνητο θα πρέπει  να έχει ωφέλιμη επιφάνεια 50 τ.μ., τουλάχιστον και  να βρίσκεται είτε στη Χώρα Μυκόνου είτε επί της Περιφερειακής Οδού, σε περιοχή με καλή πρόσβαση και σύνδεση με το υπάρχον οδικό δίκτυο.  
 
 
Η μίσθωση θα είναι διάρκειας έξι (6) ετών. Επιτρέπεται η παράταση της μίσθωσης για χρόνο το πολύ ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόμενο, με απλή μόνο δήλωση του Περιφερειακού Συμβουλίου κοινοποιούμενη 15 τουλάχιστον ημέρες πριν την λήξη της σύμβασης. Το ανώτατο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων ευρώ  ( 700 € ).
 
 
Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα κατατίθενται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών – Πλατεία Τσιροπινά – 84100 Σύρος, σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης και μέχρι την 26-03-2015 απ’ όπου και θα αποστέλλονται στην αρμόδια Επιτροπή. Κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα : 
- Όλα τα στοιχεία ταυτότητας με πλήρεις διευθύνσεις του ή των προσφερόντων ιδιοκτητών  - εκμισθωτών. 
 
 
- Σε περίπτωση που η εκδήλωση υποβάλλεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία της ταυτότητάς του και θα επισυνάπτεται το έγγραφο της εξουσιοδότησης, πάνω στο οποίο θα  βεβαιώνεται από αρμόδια κατά νόμο Αρχή, το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. 
 
 
- Θεωρημένο από την Πολεοδομία αντίγραφο οικοδομικής άδειας μετά την αποπεράτωση της κατασκευής. Για ακίνητα τα οποία πιθανόν στερούνται οικοδομικής άδειας η νομιμότητά τους να πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση αρμόδιας αρχής (Πολεοδομία, Δήμος κλπ) ενώ η στατική τους επάρκεια και τα κινητά φορτία για τα οποία αυτά έχουν υπολογιστεί θα πρέπει να πιστοποιούνται με υπεύθυνη δήλωση δυο πολιτικών μηχανικών. 
 
 
- Άδεια λειτουργίας ανελκυστήρα σε ισχύ (εφόσον υπάρχει ανελκυστήρας) 
 
 
- Περιγραφή με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, του προσφερόμενου ακινήτου, με συνημμένα θεωρημένα από την Πολεοδομία σχεδιαγράμματα κατόψεων, διάγραμμα κάλυψης καθώς και αντίγραφο  της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας – κανονισμού. 
 
 
- Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από δημόσιο φορέα (Εφορία, Συμβολαιογράφο κλπ) 
 
 
- Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιμο κατά τη γνώμη του προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, καθώς και κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη μισθωτική του αξία. 
 
 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του προσφέροντος ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισμού. Σε περίπτωση αντίθετης δήλωσης θα πρέπει η δήλωση να συνοδεύεται από σχετική άδεια του αρμοδίου Γραφείου Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής βλαβών σύμφωνα με σχετική μελέτη. 
 
 
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 
 
- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα καλύπτει το είκοσι 20% του ορίου της προσφοράς του μισθώματος για ένα χρόνο, η οποία θα εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει, με ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία, να αναφέρει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τον τίτλο της δημοπρασίας για την οποία δίνεται η εγγύηση και τέλος τον όρο της παραίτησης του εγγυώμενου από το δικαίωμα της διζήσεως και την αναγνώριση από αυτόν της υποχρέωσης να καταθέσει απροφάσιστα και χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε ημέρες από τη σχετική ειδοποίησή του, το ποσό που θα ζητηθεί, δηλαδή μέρος ή το σύνολο της εγγύησης. Η εγγυητική επιστολή θα είναι διάρκειας τουλάχιστον 120 ημερολογιακών ημερών. Εγγυητική επιστολή μικρότερης διάρκειας είναι απαράδεκτη και αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. Η εγγυητική επιστολή θα καταπέσει σε βάρος εκείνου ο οποίος, καλούμενος μετά το τέλος της δημοπρασίας και την κατακύρωσή της να υπογράψει τη σύμβαση, δεν θα ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας. 
 
Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο τμήμα προμηθειών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.