Αίτηση και δικαιολογητικά για τους ενδιαφερόμενους για έκδοση άδειας TAXI

Αίτηση και δικαιολογητικά για τους ενδιαφερόμενους για έκδοση άδειας TAXI

 

 

 

 
 
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενης σε άλλου τύπου πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων αίτηση με την οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις οποίες ζητείται   άδεια,   υπογεγραμμένη   από   τον   ενδιαφερόμενο   ή   το   νόμιμο   εκπρόσωπο   του, συνοδευόμενη από φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά,  τα  οποία  πρέ πει  να  έ χου ν  ε κδοθε ί 
μετά   την   πρώτη   δημοσίευση   της   παρούσας   ανα κοίνωσ ης   –   πρόσκλησης   εκδήλωσης ενδιαφέ ροντος. 
 
 
Έντυπο αίτησης χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, www.pnai.gov.gr . 
 
 
Α.   Φυσικά πρόσωπα
 
1.  Επικυρωμένο   φωτοαντίγραφο   δελτίου   αστυνομικής   ταυτότητας   ή   ισχύοντος διαβατηρίου.
2.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν  καταδικαστεί  αμετάκλητα  για  κανένα  από  τα  αδικήματα  του  άρθρου  100 περίπτωση α του ν.4070/12.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία
3.  Φορολογική ενημερότητα.
4.  Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
5.  Εγγυητική  επιστολή  με  τα  στοιχεία  του  άρθρου  110  του  ν.4070/12  ποσού  πέντε χιλιάδων  ευρώ  (5.000  €  )  για  κάθε  μία  αιτούμενη  άδεια  ΕΔΧ  αυτοκινήτου.  Οι
κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια
ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.
6.  Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων,
αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΥΟ συμβάσεων μίσθωσης  χωρών  για  τη  στάθμευση,  φύλαξη  και  συντήρηση  των  οχημάτων  και
κατάλληλο   σχέδιο   κάτοψης   ή   τοπογραφικό   διάγραμμα   μηχανικού,   κατάλληλα
υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.
 
 
Β.   Νομικά πρόσωπα
 
1. ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δε δημοσιεύεται, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείο και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.
2.  ΦΕΚ  με  τη  δημοσίευση  της  συγκρότησης  σε  σώμα  του  εν  ισχύ  Διοικητικού
Συμβουλίου και το διορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου ή νομικού εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε.
3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών ή αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω. 
4.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί  αμετάκλητα  για  κανένα  από  τα  αδικήματα  του  άρθρου  100 περίπτωση α του ν.4070/12, για τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων. Ως τέτοια νοούνται για τις Α.Ε. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ομόρρυθμοι εταίροι.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις  ισχύουσες  διατάξεις  το  απόσπασμα  ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
5.  Φορολογική ενημερότητα.
6.  Ασφαλιστική ενημερότητα.
7.  Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν.4070/12, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε μία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου.
Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε
άδεια   ΕΔΧ   ΕΙΔΜΙΣΘ,   αντί   εγγυητικής   επιστολής   υποβάλλουν   επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.
8.  Εάν   κατέχουν   στο   όνομά   τους   περισσότερες   από   πέντε   (5)   άδειες   ΕΔΧ αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΥΟ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για την στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για την στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.
 
 
Δείτε επίσης: