Οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας TAXI

Οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας TAXI

 

 
 
Μέχρι τις 31 Μαρτίου οι ενδιαφερόμενοι για την έκδοση άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου στις Κυκλάδες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. 
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να αποκτήσουν νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψουν υφιστάμενη σε άλλου τύπου πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
 
 
Α.   Φυσικά πρόσωπα ( άρθρο 107 του ν.4070/12 )
 
 
1.  Να έχουν την υπηκοότητα κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.  Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100, περίπτωση α του ν.4070/12.
3.  Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
4.  Να   έχουν   ικανή   οικονομική   επιφάνεια   για   την   άσκηση   της   επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.
Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την
αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 € ) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται. Λεπτομέρειες
σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν   σε   άδεια   ΕΔΧ   ΕΙΔΜΙΣΘ,   αντί   εγγυητικής   επιστολής   υποβάλλουν
επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.
5.  Να  διαθέτουν κατάλληλους  χώρους  για  τη  στάθμευση,  φύλαξη  και  συντήρηση  του συνόλου   των   οχημάτων   τους,   σε   περίπτωση   που   κατέχουν   στο   όνομά   τους
περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.
 
 
Β.   Νομικά πρόσωπα ( άρθρο 108 του ν.4070/12 )
 
 
1.  Να έχουν έδρα εντός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.  Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α του
ν.4070/12. Ως τέτοια νοούνται για την ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι
ομόρρυθμοι εταίροι.
3.  Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
4.  Να έχουν οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.
Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι
ενδιαφερόμενοι  να  αποκτήσουν  νέα  άδεια  ΕΔΧ  αυτοκινήτου,  οφείλουν  μαζί  με  την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 € ) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται. 
Λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.
6.  Να  διαθέτουν κατάλληλους  χώρους  για  τη  στάθμευση,  φύλαξη  και  συντήρηση  του συνόλου   των   οχημάτων   τους,   σε   περίπτωση   που   κατέχουν   στο   όνομά   τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.
 
 
Ο αριθμός των αδειών ανά έδρα θα οριστεί με νεώτερη απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.
 
 
Δείτε επίσης: