Νέες άδειες ταξί στις Κυκλάδες

Νέες άδειες ταξί στις Κυκλάδες

 

 
 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς κάθε  ενδιαφερόμενο που  επιθυμεί  να αποκτήσει νέα  άδεια  ΕΔΧ  αυτοκινήτου  ή  να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο απευθύνει σύμφωνα με την από 06/02/2015 απόφαση ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης. 
 
 
Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων για τις οποίες ζητείται άδεια, ή το είδος της άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.
Οι  έδρες  ΕΔΧ  αυτοκινήτων,  που  υφίστανται  σήμερα  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Κυκλάδων σύμφωνα με την 36/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου είναι οι εξής :
 
1.  Μία έδρα το νησί της Σύρου
2.  Μία έδρα το νησί της Άνδρου
3.  Μία έδρα το νησί της Τήνου
4.  Μία έδρα το νησί της Κέας
5.  Μία έδρα το νησί της Κύθνου
6.  Μία έδρα το νησί της Σερίφου
7.  Μία έδρα το νησί της Σίφνου
8.  Μία έδρα το νησί της Κιμώλου
9.  Μία έδρα το νησί της Μήλου
10. Μία έδρα το νησί της Μυκόνου
11. Μία έδρα το νησί της Πάρου 
12. Μία έδρα το νησί της Νάξου
13. Μία έδρα το νησί της Αντιπάρου
14. Μία έδρα το νησί του Κουφονησίου
15. Μία έδρα το νησί της Δονούσας
16. Μία έδρα το νησί της Ηρακλειάς
17. Μία έδρα το νησί της Σχοινούσας
18. Μία έδρα το νησί της Αμοργού
19. Μία έδρα το νησί της Ίου
20. Μία έδρα το νησί της Θήρας
21. Μία έδρα το νησί της Θηρασιάς
22. Μία έδρα το νησί της Φολεγάνδρου
23. Μία έδρα το νησί της Σικίνου
24. Μία έδρα το νησί της Ανάφης
 
 
Η αρμόδια υπηρεσία θα ελέγξει την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή την μετατροπή υφιστάμενης σε άλλου τύπου.
Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις με το όνομα ή την επωνυμία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ), αύξοντα αριθμό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε αιτούντα ο αντίστοιχος αριθμός αιτούμενων αδειών.
 
 
Ο έλεγχος των αιτήσεων, θα ολοκληρωθεί μέχρι  15  Μ ΑΪ Ο Υ  2015. Με νεώτερη απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου θα καθοριστεί ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα.
 
 
Με την ίδια απόφαση θα επιμερίζεται για κάθε έδρα ο αριθμός αυτός ως προς τις άδειες ΕΔΧ  αυτοκινήτων  ταξί  και  τις  άδειες  ΕΔΧ  ειδικών  μισθώσεων (ΕΙΔΜΙΣΘ).  Στην  ίδια απόφαση θα αναφέρεται ο υφιστάμενος αριθμός των ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ανά έδρα καθώς και η διαφορά αυτών σε σχέση με το μέγιστο οριζόμενο αριθμό.
 
 
Σε περίπτωση που από την απόφαση αυτή θα προκύψει για κάποια έδρα μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων αδειών μικρότερος από αυτόν των ήδη κυκλοφορούντων κατά το χρόνο του υπολογισμού τότε  δε ν  θα  συ νε χι στε ί  η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών. Σε  αυτή  την περίπτωση επιτρέπεται μόνο η μετατροπή, με αίτηση των ιδιοκτητών τους, άδειας ΕΔΧ ταξί σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΔΧ ΤΑΞΙ αντίστοιχα, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.4070/12.
 
 
Για όσες άδειες ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, από αυτές που θα  προκύψουν κατά τα ανωτέρω, δεν υπάρχει αίτημα αντικατάστασης υφιστάμενης άδειας από ιδιοκτήτη ΕΔΧ ταξί θα ακολουθήσει διαδικασία χορήγησης που προβλέπεται στο ν.4070/12 για την χορήγηση νέων αδειών. 
 
 
Οι σχετικές αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι  μέχρι 31 Μαρτίου 2015.
 
 
Διαβάστε επίσης: