Στη Ρόδο πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο

Στη Ρόδο πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο

 

 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο Ρόδου, πρόκειται να γίνει η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στις 11:00 το πρωί.
 
Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν είναι τα εξής:
 
ΘΕΜΑ 1ο
Ενηµέρωση για την σύσταση οµάδας εργασίας σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην περ. (ια) της παραγρ. 1 του άρθρου 159 του ν. 3852/10 για την κατάρτιση περιουσιολογίου που στερείται η
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής : Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζηµάρκος Γεώργιος
 
ΘΕΜΑ 2ο
Καθορισµός Ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας 8 µηνών, δέκα(10) ατόµων
Εισηγήτρια : Γενική ∆/ντρια Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κα.
Αριστείδου Ευµορφία
 
ΘΕΜΑ 3ο
Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος - Παράρτηµα ∆ωδεκανήσου για την µελέτη των
οικονοµικών στοιχείων που οδήγησαν την Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου σε κατάταξη Ιδιαίτερα Ανεπτυγµένης Περιφέρειας (Στόχου 2) σε σχέση µε την πραγµατικότητα.
 
ΘΕΜΑ 4ο
Λήψη απόφασης για την χρήση του κτιρίου "Βίλλα Αρτεµις" στο νησί της Λέρου, µετά την σχετική εκχώρηση απο την 2η ΥΠΕ.
 
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Κω για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στη Νίσυρο και εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής.
Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος
Χαράλαµπος
 
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στην Κάρπαθο και εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής
Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος
Χαράλαµπος
 
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στην Χάλκη και εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής.
Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος
Χαράλαµπος
 
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Κω για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στην Κω και εξουσιοδότηση της
Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής.
Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος
Χαράλαµπος
 
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Θήρας για την
αδειοδότηση και κατασκευή Υδατοδροµίου στο νησί της Θήρας και εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής.
Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης
 
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Θήρας για την
αδειοδότηση και κατασκευή Υδατοδροµίου στο νησί της Σικίνου
και εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν
εξειδίκευση των όρων αυτής.
Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος ΛεονταρίτηςΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου για την
αδειοδότηση και κατασκευή Υδατοδροµίου στο νησί της Κύθνου
και εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν
εξειδίκευση των όρων αυτής
Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης
 
ΘΕΜΑ 12ο
Συµµετοχή της Περιφέρειας σε ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυµία «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ
ΠΟΛΗ – ∆ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» µε διακριτικό τίτλο «EGCT SolidarCity NETWORK» και ορισµός εκπροσώπων.
Εισηγήτρια : Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος Εθελοντισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων κ. Γιασιράνη Χαρίκλεια
 
ΘΕΜΑ 13ο
1η Τροποποίηση Π∆Ε ∆ωδεκανήσου έτους 2015
1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2015.
Εισηγητής : κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος
 
ΘΕΜΑ 14ο
Ορισµός ∆ιοίκησης στον Περιφερειακό Οργανισµό Τουρισµού µε
αποκλειστικό έργο την λύση και εκκαθάριση του.
Εισηγητής : Νοµικός Σύµβουλος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
κ. Φιλιππάκος Γεώργιος
 
ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
για το έργο «Επιστηµονική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων εδαφικής συνεργασίας».
Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος
Χαράλαµπος
 
ΘΕΜΑ 16ο
Ορισµός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συµβουλίου µε τους
αναπληρωτές τους στις γνωµοδοτικές επιτροπές των λιµενικών
αρχών, αρµόδιες για θέµατα ανέλκυσης, αποµάκρυνσης ή
εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
Εισηγητές :
- Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης
- Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαµπος
 
ΘΕΜΑ 17ο
Ορισµός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συµβουλίου µε τους
αναπληρωτές τους στις επιτροπές των λιµενικών αρχών, αρµόδιες για
θέµατα χαρακτηρισµού των παραλιών ως πολυσύχναστων, εξέτασης
αιτηµάτων προς χορήγηση αδειών εκµίσθωσης µέσων αναψυχής κλπ.
Εισηγητές :
- Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης
- Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαµπος
 
ΘΕΜΑ 18ο
Ορισµός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συµβουλίου για :
Α) τις Νοµαρχιακές Επιτροπές Επιβατικών ∆ηµόσιας Χρήσης αυτοκινήτων
Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου
Β) τα Πειθαρχικά Συµβούλια επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα όργανα
διοίκησης των ΚΤΕΛ και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου
Εισηγήτρια : Γενική ∆/ντρια Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κα.
Αριστείδου Ευµορφία
 
ΘΕΜΑ 19ο
Ορισµός εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή
∆ιαχείριση Προγράµµατος LEADER ΠΑΑ της ΑΝ.∆Ω. Α.Ε.
Εισηγητής : κ. Νικολής Νικόλαος
 
ΘΕΜΑ 20ο
Ορισµός εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή
∆ιαχείρισης Τοπικού Προγράµµατος Αλιείας, Αειφόρος ανάπτυξη
αλιευτικών περιοχών, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.
Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης
 
ΘΕΜΑ 21ο
Επικύρωση πρακτικών 15ης/8-12-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού
Συµβουλίου.