Κανονισμοί και ώρες λειτουργίας μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων

Κανονισμοί και ώρες λειτουργίας μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων

 

 

 

Σε απόφαση για τον καθορισμό ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων, προχώρησαν οι υπουργοί Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης.
 
Σύμφωνα με την απόφαση, χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τα εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήματα των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, επιτρέπεται μόνο μία ημέρα πριν από τις προγραμματισμένες κεντρικές ή τοπικές συγκεντρώσεις τις παρακάτω ώρες:
 
α) Από 19.00 - 22.00 την προηγούμενη από τη συγκέντρωση ημέρα.
 
β) Από 11.00-13.00 την ημέρα της συγκέντρωσης.
 
γ) Μία ώρα και τριάντα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συγκέντρωσης, και
 
δ) Δέκα πέντε λεπτά της ώρας μετά τη λήξη της συγκέντρωσης.
 
Τις παραπάνω ώρες επιτρέπεται η εκφώνηση μόνο συνθημάτων. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μετάδοση μουσικών υποκρούσεων και ασμάτων στις περιπτώσεις γ και δ της προηγουμένης παραγράφου.
 
Ο βαθμός έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 70 D.B. στην πηγή εκπομπής. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε ώρες κοινής ησυχίας.
 
Απαγορεύεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, κάθε μορφής, σε περίπτερα ή άλλες κατασκευές, σε τροχόσπιτα που θα τοποθετηθούν από τα κόμματα σε χώρους που θα παραχωρηθούν σε αυτούς από τους δήμους, έστω και αν σε κάποιο από αυτά χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκλογικού κέντρου.
 
Επίσης, απαγορεύεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήματα, εφόσον γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα ή σχολεία.