Αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή

Αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή

 

 

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής παρουσίασε αύξηση 2,3% σε ετήσια βάση το Νοέμβριο του 2014, έναντι μείωσης 6,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς 2012.
 
Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2013, υποχώρησε κατά 2,6%, έναντι μείωσης 3,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.
 
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,3% το Νοέμβριο
οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:
 
α. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 13,2%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.
β. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 5,5%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, μη μεταλλικών ορυκτών, βασικών μετάλλων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού και μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων.
γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 10,8%.
δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 3,0%.