Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Μυκόνου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Μυκόνου

 

 

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο για κατάθεση προσφοράς με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για  την  σύναψη  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  “ Τεχνικού  Ασφαλείας  και  Ιατρού Εργασίας” με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απευθύνει ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς. 

 

Ο Ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους εφόσον απαιτείται. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων & μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη, διαφυλάσσοντας το Ιατρικό απόρρητο.
 
 
Ο ιατρός εργασίας μεταξύ άλλων επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων & πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:
 
 
•    επιθεωρεί τακτικά θέσεις εργασίας & αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει
μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων & επιβλέπει την εφαρμογή τους,
•    επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας,
όπου αυτά απαιτούνται,
•    ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που αποδεδειγμένα οφείλονται στην εργασία, αναλύει
& αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών &  προτείνει μέτρα για την πρόληψη των
ασθενειών αυτών, επιβλέπει τη συμμόρφωση των
•    εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής & ασφάλειας της εργασίας κατά περίπτωση,
•    ενημερώνει  τους  εργαζομένους  για  τους  κινδύνους  που  προέρχονται  από  την
εργασίας  τους,  καθώς  και  τους  τρόπους  πρόληψή  τους,  εκτελεί  προγράμματα
εμβολιασμού  των  εργαζομένων  με  εντολή  της  αρμόδιας  διεύθυνσης  υγιεινής  της νομαρχίας
 
 
Ο Τεχνικός Ασφαλείας μεταξύ άλλων συµβουλεύει σε θέµατα οργάνωσης και προγραµµατισµού εργασίας του προσωπικού, εισαγωγής και προµήθειας µέσων και εξοπλισµού εργασίας, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των µέσων ατοµικής προστασίας, διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος  εργασίας και  γενικά  οργάνωσης  της δραστηριότητας.
 
 
Επίσης, ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των τεχνικών µέσων, των παραγωγικών δραστηριοτήτων και µεθόδων εργασίας πριν από την εφαρµογή τους. Επιβλέπει την εφαρµογή των  µέτρων υγιεινής και ασφάλειας   της   εργασίας   και   πρόληψης   των   ατυχηµάτων, ενηµερώνοντας σχετικά τη διεύθυνση της επιχείρησης.
 
 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη αγγίζει τα 4.261,95€. Η  διαδικασία  που  θα  ακολουθηθεί  είναι  αυτή  της  Απευθείας  Ανάθεσης  από το Δήμαρχο,  μετά  από έρευνα  αγοράς  και  κατάθεσης  έγγραφων  προσφορών από τους ενδιαφερόμενους   για   τη   συγκεκριμένη   παροχή   υπηρεσίας   που   πληρούν   τις   νόμιμες προϋποθέσεις.
  
 
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Μυκόνου, στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (τ.θ. 609), Γιαλός - Μύκονος, 84 600, τηλ. 22890-23261 και 23988, μέχρι και την Παρασκευή 16/01/2015 στις 11.00 το πρωί.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Μυκόνου