Υπουργείο Περιβάλλοντος: κατάθεση τροπολογιών για τον τουτισμό στο νομοσχέδιο

Υπουργείο Περιβάλλοντος: κατάθεση τροπολογιών για τον τουτισμό στο νομοσχέδιο

 

 

 

 

Δύο τροπολογίες που ρυθμίζουν ζητήματα τουρισμού, κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για την εισφορά γης.
 
Στην πρώτη τροπολογία:
 
- ορίζεται ότι τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δεν μπορούν να εκτελούν συγκοινωνιακό έργο που εκτελούν οι αστικές και υπεραστικές επιβατικές γραμμές.
 
- καθορίζεται ότι οι προδιαγραφές των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων θα γίνονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και πως όπου προβλέπεται προεδρικό διάταγμα, θα αντικαθίσταται από την ισχύ της υπουργικής απόφασης.
 
- ο ΕΟΤ παραμένει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 υπόχρεος για την εξόφληση δαπανών των τεχνικών έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εφόσον οι εργασίες τους είχαν πιστοποιηθεί μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2014, οπότε μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες της τεχνικής υπηρεσίας του ΕΟΤ στο υπουργείο Τουρισμού.
 
Στη δεύτερη τροπολογία:
 
- το δ.σ. του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων μπορεί να παραχωρήσει την χρήση και εκμετάλλευση των θερμοπηγών και του ξενοδοχείου «ΣΑΡΛΙΤΖΑ ΠΑΛΛΑΣ» (Θερμή Μυτιλήνης) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 30 έτη. Η Περιφέρεια θα αποδίδει στο ΕΤΑΑ το 5% του μικτού κύκλου εργασιών, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται των 12.000 ευρώ το χρόνο.
 
- τα ακίνητα της Εργατικής Εστίας που περιήλθαν στον ΟΑΕΔ καθιερώνονται στην κοινή χρήση με βάση τους σκοπούς του ΟΑΕΔ αναδρομικά από 18 Απριλίου 2013. Επίσης επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων ιδιοκτησίας του ΟΑΕΔ σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα.