Σήμερα το απόγευμα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα το απόγευμα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

Σήμερα πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18:30 το απόγευμα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων.
 
1) Περί επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές Εκπαίδευσης του Δήμου Μυκόνου.
 
2) Περί επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Π.Α.Κ.Ο. ‘Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ’»
 
3) Περί έγκρισης δαπανών για τις καθιερωμένες εκδηλώσεις Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων 2014-2015 για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου.
 
4) Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 
5) Περί ορισμού μελών επιτροπής δημοπρασιών  μίσθωσης,  εκμίσθωσης ακινήτων και αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ.270/1981 
 
6) Περί ορισμού μελών της επιτροπής εκτίμησης ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981 για το έτος 2015
 
7) Περί έγκρισης της με αριθμ.29/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ. που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
 
8) Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Π.Α.Κ.Ο. ‘Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ’ για το έτος 2014»
 
9) Περί έγκρισης των με αριθμ.30/2014 και 31/2014 αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ. που αφορούν την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2015 και  την κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας έτους 2015 στα πλαίσια του Ο.Π.Δ. του Δήμου Μυκόνου.
 
10)  Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 160/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου για την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και την  κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας έτους 2015 στα πλαίσια του Ο.Π.Δ. του Δήμου Μυκόνου.
 
11) Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 45/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Π.Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» για την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2015 και την κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας έτους 2015 στα πλαίσια του Ο.Π.Δ. του Δήμου Μυκόνου.
 
12) Περί έγκρισης διακανονισμού για την εξόφληση τριών διαταγών πληρωμής, τόκων υπερημερίας και δικαστικών εξόδων της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ.
 
13) Παράταση σύμβασης έως 30/04/2015 μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της εταιρείας «EUROPEAN SUPPORT SERVICES ΚΑΤΡΑΚΑΖΗΣ ΑΠ.- ΓΚΟΥΡΟΜΙΧΟΣ ΔΗΜ. Ο.Ε.» σχετικά με την απομαγνητοφώνηση πρακτικών του Δ.Σ. 
 
14) Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 35/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» που αφορά την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. Πρωτ. 1551/02-07-2014 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
 
15) Περί τροποποίησης συστατικής πράξης της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  Αποχέτευσης Μυκόνου» 
 
16) Περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Μυκόνου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ» 
 
17) Περί επιχορήγησης Αθλητικών συλλόγων & σωματείων Μυκόνου για το έτος 2014.
 
18) Περί πρότασης καθορισμού θέσεων αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, καθώς και του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση, σύμφωνα με το Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-05-2014).
 
19) Περί λήψης  απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ του Δήμου Μυκόνου.
 
20) ) Περί λήψης  απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου.
 
21) Περί λήψης  απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της αποθήκης του Δήμου Μυκόνου.
 
22) Έγκριση- διάθεση διαφόρων πιστώσεων.
 
23) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κ.λ.π.