Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Μυκόνου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Μυκόνου

 

Ο Δημός Μυκόνου ενημερώνει, πως ενδιαφέρεται να καλύψει συνολικά είκοσι πέντε θέσεις μέσω του προγράμματος της Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας.
 
Στο σχέδιο νόμου «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 27 Νοεμβρίου, κατατέθηκε τροπολογία αναφορικά με το Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας. 
 
Το Υπουργείο Εσωτερικών με το άρθρο 92 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου, θέτει νέα χρονική περίοδο εφαρμογής του Προγράμματος Εθελοντικής Κινητικότητας, με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των εργαζομένων να δύναται να πραγματοποιηθεί από την 27η Νοεμβρίου έως και την 19η Δεκεμβρίου.
 
Οι θέσεις και οι ειδικότητες που θέλουν να καλυφθούν είναι οι εξής:
 
Δύο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Μία ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μία ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
Μία ΠΕ Χημικών ή Χημ. Μηχανικών ή Μηχ/κων Περιβάλλοντος
Μία ΠΕ Βιολόγων
Μία ΠΕ Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Μία ΠΕ Οικονομικού–Λογιστικού
Μία ΠΕ Διοικητικών
Μία ΠΕ Διοικητικών Οικονομολόγων
Μία ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Μία ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
Δύο ΤΕ Διοικητικών - Λογιστών
Μία ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
Μία ΔΕ Μηχ/κών Αυτοκινήτων
Μία ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
Μία ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εκτέλεσης
τεχνικών έργων)
Μία ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σαρώθρων)
Δύο ΔΕ Ηλεκτρολόγων
Δύο ΔΕ Διοικητικών
Δύο ΥΕ Φυλάκων
 
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία θα μεταταχθούν.
 
Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση έχει το προσωπικό που εργάζεται σε:
 
- ΟΤΑ α' βαθμού (δηλ. Δήμους, Δημοτικά Ιδρύματα και τα ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και οι Συνδέσμους Δήμων)
 
- ΟΤΑ β' βαθμού
 
- Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
 
- στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)
 
- στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
 
- στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.)
 
- στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.)
 
- Διευκρινίζεται ότι για την μετάταξη υπαλλήλου με πρόγραμμα της Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης (δηλ. για τους υπαλλήλους των Δήμων του Δημάρχου του Δήμου στον οποίο εργάζονται).