Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανέργους

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανέργους

 

 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων», στην οποία συμμετέχουν το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων και ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:
 
«Εξελίσσοντας την Τοπική Οικονομία για την Υποστήριξη και την Ολοκληρωμένη Ένταξη Ανέργων Στο Νομό Κυκλάδων», η οποία εντάσσεται στη δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), καλεί τις/τους ενδιαφερόμενες/ους που πληρούν την προϋπόθεση ότι ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών ωφελούμενων:
 
άνεργοι, εγγεγραμμένες/οι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (18 ετών και άνω) και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη συνέχεια, ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2014, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη συνέχεια, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι ενός εκ των εξής Δήμων των Κυκλάδων όπου υλοποιούνται οι δράσεις της Πράξης: α) Δήμος Άνδρου/Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου, β) Δήμος Θήρας/Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, γ) Δήμος Ιητών/Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, δ) Δήμος Αμοργού/ Περιφερειακή Ενότητα Νάξου, ε) Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων/Περιφερειακή Ενότητα Νάξου, στ) Δήμος Σύρου-Ερμούπολης/Περιφερειακή Ενότητα Σύρου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής και τα λοιπά δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 19/12/2014 είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς. Στην περίπτωση υποβολής είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
 
Για να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής επισκεφτείτε τη σελίδα: