Ανακοίνωση Επιμελητηρίου Κυκλάδων για τη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών από τον ΟΑΕΕ

Ανακοίνωση Επιμελητηρίου Κυκλάδων για τη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών από τον ΟΑΕΕ

 

 

 
 
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους επαγγελματίες σχετικά με τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων προς τον Ο.Α.Ε.Ε. Σύμφωνα με την ρύθμιση του Ν.4305/14 παρέχεται ένα ευέλικτο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ασφαλισμένοι (ενεργοί και σε διακοπή, σε κύρια  και επικουρική  ασφάλιση  Ο.Α.Ε.Ε.),  πλην  των  προαιρετικά  ασφαλισμένων (αυτασφάλιση).
 
Οφειλόμενες εισφορές που υπάγονται στη ρύθμιση
 
Στη  ρύθμιση  μπορούν  να  υπαχθούν  ληξιπρόθεσμες  ασφαλιστικές  οφειλές  έως την 31.8.2014, οι οποίες:
Δεν  τελούν σε  οποιοδήποτε  καθεστώς  ρύθμισης,  διευκόλυνσης, διακανονισμού  ή  άλλης νομοθετικής ρύθμισης τμηματικής καταβολής  
Έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις και είναι ενεργές. 
Τελούν σε αναστολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου.
 
Προϋπόθεση υπαγωγής
 
Η  καταβολή  των  απαιτητών  τρεχουσών  ασφαλιστικών  εισφορών  από  1.9.2014  και  έως την  ημερομηνία υποβολής ένταξης στη ρύθμιση.
 
Η ρύθμιση παρέχει
 
Μεγάλο πλήθος δόσεων,
Υψηλά ποσοστά έκπτωσης επί των Τελών Καθυστέρησης,
Μειωμένο επιτόκιο στη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης,
Δυνατότητες καθυστέρησης δόσεων,
Απλή διαδικασία ένταξης,
Δυνατότητα μετάπτωσης στη νέα ρύθμιση με ευνοϊκούς όρους.
 
 
Με την ένταξη στην ρύθμιση παρέχονται 
 
Ασφαλιστική ενημερότητα
Παροχές περίθαλψης και 
Δικαίωμα επιλογής κατώτερης κατηγορίας. 
 
Κατά την υποβολή του αιτήματος ένταξης στη ρύθμιση, θα πρέπει να επιδεικνύονται:
 
Νόμιμο παραστατικό απόδειξης Α.Φ.Μ.
Δελτίο Ταυτότητας
Α.Μ.Κ.Α.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail)
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  31.3.2015
 
Αρμόδια Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση είναι το Περιφερειακό Τμήμα Ο.Α.Ε.Ε. που υπάγεται ο ασφαλισμένος οφειλέτης.
 
Πατήστε ΕΔΩ για να ανοίξετε τη σχετική εγκύκλιο (27) του ΟΑΕΕ