Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-66 ετών

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη  ανέργων ηλικίας 25-66 ετών

 

 
Ξεκινά στις 04/12/2014 από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο νέος κύκλος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-66 ετών. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 6.000 θέσεων (επιπλέον των 5.000 που είχαν αρχικά προκηρυχθεί σύμφωνα με την Δημόσια Πρόσκληση Νο.9/2014 και καλύφθηκαν) εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
 
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, για τις επιπλέον 6.000 θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά μόνο μια (1) αίτηση υπαγωγής και έως δυο 
(2) θέσεις απασχόλησης. 
 
Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν στη β΄φάση του προγράμματος:
 
- Δικαιούχοι του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 
πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών», σύμφωνα με την 
αρχική Δημόσια Πρόσκληση Νο.1/2014,
 
- Επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτηση, στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης 
για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών» για τις 
υπολειπόμενες 2.500 θέσεις, σύμφωνα με τη Συμπληρωματική Δημόσια 
Πρόσκληση Νο.10/2014,
 
- Επιχειρήσεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην α΄ φάση του παρόντος 
«Προγράμματος επιχορήγησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 
25-66 ετών», σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση Νο.9/2014 και οι 
αιτήσεις τους έγιναν αποδεκτές.
 
Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην α΄φάση του 
παρόντος προγράμματος και οι αιτήσεις τους είναι σε στάδιο αναμονής 
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση στη β΄φάση. Στις 
περιπτώσεις αυτές, οι αναφερόμενες αιτήσεις δεν εξετάζονται.
 
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, γίνεται με τη 
χρήση κωδικών πρόσβασης (κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ.
Εργοδότες που δεν διαθέτουν κλειδάριθμο, θα πρέπει να προσέλθουν 
στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), προκειμένου να πιστοποιηθούν.
 
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη β΄ φάση του παρόντος προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)