Ημερίδα με θέμα «Εξελίσσοντας την Τοπική Οικονομία για την Υποστήριξη και την Ολοκληρωμένη Ένταξη Ανέργων Στο Νομό Κυκλάδων»

 Ημερίδα με θέμα «Εξελίσσοντας την Τοπική Οικονομία για την Υποστήριξη και την Ολοκληρωμένη Ένταξη Ανέργων Στο Νομό Κυκλάδων»

 

 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων" την οποία αποτελούν το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΜΚΟ (συντονιστής εταίρος), η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων και ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εξελίσσοντας την Τοπική Οικονομία για την Υποστήριξη και την Ολοκληρωμένη Ένταξη Ανέργων Στο Νομό Κυκλάδων», διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εξελίσσοντας την Τοπική Οικονομία για την Υποστήριξη και την
Ολοκληρωμένη Ένταξη Ανέργων Στο Νομό Κυκλάδων».
 
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις 18:00 το απόγευμα, στο Μουσείο "Ιάκωβος Καμπανέλης" - Γρόπα - Νάξος.
 
Στόχος της Ημερίδας η οποία θα πραγματοποιηθεί επ΄ ευκαιρία της έναρξης του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση, αποτελεί η ενημέρωση για τους στόχους και τα οφέλη της Πράξης και η ενεργοποίηση - κινητοποίηση των δυνητικών ωφελουμένων, των επιχειρηματιών, των φορέων και του ευρύτερου πληθυσμού της περιοχής.
 
Βασικός στόχος της Πράξης:
 
Η εργασιακή/ επιχειρηματική και κατ’ επέκταση η κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων της Πράξης.
 
Αριθμός ωφελουμένων της Πράξης
 
80 ωφελούμενοι
 
Σύντομη περιγραφή των δράσεων της Πράξης:
 
Εκπόνηση μελέτης για τη διάγνωση των τοπικών αναγκών στην αγορά εργασίας.
 
Δράσεις συμβουλευτικής και επιχειρηματικής υποστήριξης των ωφελουμένων σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, επιχειρηματικότητας σε τομείς όπου σε τοπικό επίπεδο (σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης) παρουσιάζουν επιχειρηματικές/εργασιακές ευκαιρίες, αλλά και σε τομείς της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και λοιπές δράσεις ενίσχυσης των ατομικών χαρακτηριστικών των ανέργων, αλλά και των επαγγελματικών τους προσδοκιών.
 
Δράσεις κατάρτισης σε εξειδικευμένα πεδία με έμφαση στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας, της προώθησης του εναλλακτικού τουρισμού και της απόκτησης δεξιοτήτων για την υποστήριξη (εργασιακή ένταξη) στον ευρύτερο τουριστικό κλάδο (ο οποίος σε τοπικό επίπεδο παρουσιάζει αναπτυξιακή πορεία).
 
Δράσεις δικτύωσης των καταρτιζόμενων και των επαγγελματιών στην περιοχή παρέμβασης με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων.
 
Δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (για την ενημέρωση του ωφελούμενου πληθυσμού και την ευαισθητοποίηση των φορέων προσφοράς στην περιοχή παρέμβασης), αλλά και για την προώθηση των αποτελεσμάτων των εξειδικευμένων προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής και επαγγελματικής στήριξης.
 
Δράσεις διακρατικότητας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 
Δράσεις συντονισμού και διαχείρισης της Πράξης.
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής στην Πράξη.
 
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην Πράξη πρέπει: 
 
Α.    Να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
άνεργοι, εγγεγραμμένες/οι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (18 ετών και άνω) και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής, ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2014, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής.
 
Β.    Να είναι κάτοικοι ενός εκ των εξής Δήμων των Κυκλάδων όπου υλοποιούνται οι δράσεις της Πράξης: 
 
α)    Δήμος Άνδρου/Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου, 
 
β)    Δήμος Θήρας/Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, 
 
γ)    Δήμος Ιητών/Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, 
 
δ)    Δήμος Αμοργού/Περιφερειακή Ενότητα Νάξου, 
 
ε)    Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων/Περιφερειακή Ενότητα Νάξου, 
 
στ)    Δήμος Σύρου-Ερμούπολης/Περιφερειακή Ενότητα Σύρου.
 
Η Πράξη εντάσσεται στη δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2281082815 και στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης http://www.cycladespartnership.gr.