Έργα περιβάλλοντος σε τρία νησιά των Κυκλάδων

Έργα περιβάλλοντος σε τρία νησιά των Κυκλάδων

Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 τρία έργα για την προστασία του περιβάλλοντος στον νομό Κυκλάδων, συνολικού προϋπολογισμού 4,3 εκ. €.
 
 
Αναλυτικότερα πρόκειται για τα έργα:
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Αλμυρός» Ίου (902 χιλ. €)
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Αλωνάκι» και έργα Διαχείρισης αστικών στερεών Αποβλήτων Δήμου Θήρας (3,1κ. €)
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Τσιγκούρα» Σικίνου ( 277 χιλ. €)
 
 
Και στις τρεις περιπτώσεις προβλέπονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες (απαλλοτριώσεις, διαμόρφωση εδάφους, στεγανοποίηση, φυτεύσεις, περίφραξη, κτλ.) για την πλήρη αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων και την εναρμόνιση με τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς, έτσι ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη διάθεση που αποτελεί μια από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος και παράλληλα δημιουργεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
 
 
Επιπλέον το έργο στη Σαντορίνη περιλαμβάνει την εξοπλισμό συλλογής, δεματοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εξοπλισμό για την προώθηση της ανακύκλωσης, καθώς και καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη σκοπιμότητα και τα οφέλη της ανακύκλωσης.
 

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο.