Ειδικό αυτοκόλλητο για κάθε ενοικιαζόμενο δωμάτιο

Ειδικό αυτοκόλλητο για κάθε ενοικιαζόμενο δωμάτιο

 

 
Ειδική σήμανση σε κάθε δωμάτιο πρέπει να έχει πλέον κάθε τουριστικό κατάλυμα, ώστε να αποδεικνύεται ότι λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με την τροπολογία του υπουργείου Τουρισμού, που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Παράλληλα με πρόστιμο 1000€ ανά τουριστικό κατάλυμα απειλούνται οι παραβάτες.
 
 
Συγκεκριμένα από την 1.4.2015 και εφεξής τα τουριστικά καταλύματα των υποπεριπτώσεων αα, γγ, δδ ως προς τα ξενοδοχεία που αποτελούν μέρος του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, εε, στστ της περ. α και της υποπερίπτωσης γγ της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014, υποχρεούνται να επικολλούν σε κάθε δωμάτιο αυτών ειδικό θεωρημένο αυτοκόλλητο νόμιμης λειτουργίας στο όποιο θα αναγράφεται ο αριθμός του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) και η επωνυμία της επιχείρησης. 
 
 
Το ανωτέρω αυτοκόλλητο θα έχει ετήσια ισχύ και θα εκδίδεται σε αριθμό αντιτύπων ίσο με τον αριθμό των δωματίων του τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με το ειδικό σήμα λειτουργίας του. Έκαστο αντίτυπο θα φέρει ειδική θεώρηση και αύξοντα αριθμό εκδόσεως σε συνάρτηση με τον αριθμό των δωματίων του τουριστικού καταλύματος. 
 
 
Το προβλεπόμενο στην παρούσα παράγραφο αυτοκόλλητο θα εκδίδεται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) ή από επαγγελματικές ενώσεις μέλη του, στα οποία θα μεταβιβάζεται από τον Σ.Ε.Τ.Ε. η σχετική αρμοδιότητα κατόπιν καταρτίσεως εγγράφου συμβάσεως αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να κοινοποιείται στο Υπουργείο Τουρισμού.
 
 
Το αυτοκόλλητο θα χορηγείται κατόπιν προηγούμενης αίτησης του επιχειρηματία και αφού προηγηθεί διασταύρωση των στοιχείων του τουριστικού καταλύματος με το μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων που τηρεί το Υπουργείο Τουρισμού. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού θα καθορίζεται ο τύπος και τα χαρακτηριστικά του προβλεπόμενου στην παρούσα παράγραφο αυτοκόλλητου, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσής του καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.
 
 
Πρόστιμο στους παραβάτες
 
 
Όπως αναφέρει η τροπολογία στο φορέα επιχείρησης που εκμεταλλεύεται τουριστικό κατάλυμα το οποίο δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση εφοδιασμού του ειδικού αυτοκόλλητου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014, επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Τουρισμού πρόστιμο ύψους 1.000 (χιλίων) ευρώ ανά τουριστικό κατάλυμα.