Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη βάση της απόφασης που πήρε απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη βάση της απόφασης που πήρε απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο

 

Στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, την απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού), που εισπράττει ο Δήμος μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ, πρότεινε απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς. Η πρόταση της πλειοψηφίας έγινε δεκτή ομόφωνα από το Σώμα.

 

Κατόπιν αυτού απαλλάσσονται από τα τέλη οι κάτωθι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:

 

1.       Άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, δημότες Μυκόνου.

2.       Τρίτεκνες και Πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 25.000€, με 3.000€ προσαύξηση για κάθε τέκνο πέραν των τριών, δημότες Μυκόνου.

3.       Άποροι πολίτες, δημότες Μυκόνου που κατέχουν βιβλιάριο απορίας.

4.       Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 20.000€, με 3.000€ προσαύξηση για κάθε τέκνο δημότες Μυκόνου

5.       Πολίτες, με 3.000€ προσαύξηση για κάθε τέκνο, που χρήζουν διαπιστευμένα μηχανικής υποστήριξης, με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή του ατόμου με ετήσιο οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 30.000€

 

Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση την κείμενη νομοθεσία κι η απαλλαγή θα χορηγείται μετά από αίτηση του δικαιούχου στην οικεία δημοτική υπηρεσία.

 

Η απόφαση αυτή πάρθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006, άρθρου 202 παρ. 3 σύμφωνα με το οποίο “Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία” και μετά από την υπ’ αρ 117/2014 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία

 

Α. Εισηγείται στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο τη µη αναπροσαρµογή των τελών

καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, νεκροταφείων καθώς και των τελών χρήσης

Δημοτικού Σφαγείου Μυκόνου για το έτος 2015 και την διατήρηση τους ως έχουν.

 

Β. Εισηγείται στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο τη μείωση των κοινωνικά ευπαθών

ομάδων από τα Δημοτικά τέλη που πληρώνονται μέσο λογαριασμών της Δ.Ε.Η.

βάσει της παρ. 3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/06),

με την οποία ορίζονται τα εξής: «Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού

συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών

του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό

(50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και

πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη

νομοθεσία».

 

Παράλληλα, όπως τόνισε στην εισήγησή του ο Δήμαρχος κ. Κουκάς, λήφθηκε υπόψη η απόφαση της Ο.Ε. αλλά και η περσινή απόφαση από 28/01/2013 του  Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου που ενέκρινε ομόφωνα την εξέταση μείωσης των δημοτικών τελών.

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι με την από 08/04/2013 απόφαση της η ΔΕΥΑΜ ενέκρινε την θέσπιση ειδικής τιμολογιακής πολιτικής για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και κατόπιν της αποψινής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου καλείται να την εφαρμόσει.  


Διαβάστε επίσης: (video) Εισήγηση Δημάρχου για την απαλλαγή των ευπαθών ομάδων από τα Δημοτικά Τέλη το 2015 και η τοποθέτηση της Άννας Καμμή