Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 18/11

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 18/11

 

 

 
Στην Ρόδο συνεδριάζει την Τρίτη 18 Νοεμβρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 12:30μ.μ. και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:
 
 
ΘΕΜΑ 1ο  : Εξέταση πορείας έργου νέας γέφυρας Κρεµαστής.
Εισηγητής: Εκτελεστικός Γραµµατέας κ. Σκιαδάς ∆ηµήτριος
 
ΘΕΜΑ 2ο : Υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιµενικού Ταµείου Σύρου για την αδειοδότηση και κατασκευή Υδατοδροµίου στη Σύρο και εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης Γεώργιος
 
ΘΕΜΑ 3ο : Υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιµενικού Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για την αδειοδότηση και κατασκευή Υδατοδροµίου  στη Ρόδο  και εξουσιοδότηση  της Οικονοµικής  Επιτροπής  για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαµπος
 
ΘΕΜΑ 4ο : Τροποποίηση απόφασης προηγούµενου Περιφερειακού Συµβουλίου (136/2014) για την σύναψη Προγραµµατικής  Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου και Επιµελητηρίου  ∆ωδεκανήσου  για τις δράσεις τουριστικής  προβολής στο εξωτερικό  ως  προς  την  προσθήκη  σε  αυτήν  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης Αιγαίου ως συµβαλλόµενου µέλους.
Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος
 
ΘΕΜΑ 5ο : Σύναψη Προγραµµατικής  Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου, Επιµελητηρίου   Κυκλάδων   και   Αποκεντρωµένης   ∆ιοίκησης   Αιγαίου   για  δράσεις προβολής τοπικών προϊόντων στο εξωτερικό.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης Γεώργιος 
 
ΘΕΜΑ  6ο  :  Λήψη  απόφασης  για  την  µίσθωση  ακινήτου  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  στην  Ιερά  Μητρόπολη   Ρόδου  για  την  λειτουργία   κέντρου  φιλοξενίας αστέγων.
Εισηγητής: Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος κα Γιασιράνη Χαρίκλεια
 
ΘΕΜΑ 7ο  :  Σύναψη Προγραµµατικής  Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου και Εταιρίας Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών, ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ για δράσεις αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών και προστασίας του Περιβάλλοντος.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζαννετίδης Φιλήµων
 
ΘΕΜΑ 8ο  : Σύναψη Προγραµµατικής  Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου και Υπουργείου  Εργασίας,  Κοινωνικής  ασφάλισης  και Πρόνοιας   για την υλοποίηση του έργου Παροχής Τροφίµων σε Αστέγους και άτοµα που διαβιούν σε συνθήκες οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθηµερινής σίτισης και διατροφής.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζωγραφίδης Ηλίας
 
ΘΕΜΑ 9ο : 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2014  και Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ ∆ωδεκανήσου έτους 2014.
Εισηγητής : κ. Λούβαρης Αντώνης και κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλος (αντίστοιχα).
 
ΘΕΜΑ   10ο     :   Τροποποίηση   –   παράταση   προγραµµατικής   σύµβασης   µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΑΝ∆Ω Α.Ε.
Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαµπος
 
ΘΕΜΑ 11ο : Σύναψη ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµου  Κω  για  την  Πράξη  «  Ηλεκτροφωτισµός   επαρχιακού  οδικού δικτύου  από Φυτώριο έως Κέφαλο», µε σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαµπος
 
ΘΕΜΑ 12ο : Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Π/Υ Β΄ & Γ τριµήνου 2014.
Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζαννετίδης Φιλήµων
 
ΘΕΜΑ 13ο     : Ανανέωση Συµφωνίας Προσωρινής Χρήσης από πλευράς Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  του Καταλύµατος  της Γαλλίας (οδού Ιπποτών) µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Πρεσβείας της Γαλλίας
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης κ. Φλεβάρης Ιωάννης
 
ΘΕΜΑ   14ο    :   Εξουσιοδότηση   υπογραφής   της  ∆ιακήρυξης   Συνεργασίας   µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ∆ήµου Ρόδου και Special Olympics Hellas, που θα λάβει χώρα την 3η ∆εκεµβρίου 2014 µετά την λήξη του Final Four που θα πραγµατοποιηθεί στη Ρόδο και απόφαση συνδιοργάνωσης αυτού.
Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαργαρίτης Ιωάννης
 
ΘΕΜΑ 15ο: Ορισµός  Εκπροσώπου  για την Προγραµµατική  Σύµβαση  µεταξύ της Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου  και Αστικής µη Κερδοσκοπικής  Εταιρείας,  Πολυδύναµο Κέντρο κοινωνικής Παρέµβασης Νοµού Κυκλάδων» για τη στήριξη του Κ∆ΑΠ ΜΕΑ Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης Γεώργιος
 
ΘΕΜΑ  16ο: Ορισµός  εκπροσώπου  και  αναπληρωτή  της  Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου  στην  κοινή  Επιτροπή  παρακολούθησης  της  Προγραµµατικής  Σύµβασης µεταξύ  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  και  ∆ήµου  Σύρου,  Ερµούπολης  που  αφορά στην υλοποίηση του έργου « Εκµετάλλευση Απορριπτόµενης Θερµότητας του δηµοτικού κολυµβητήριου». Προϋπολογισµός: 338.720,00€
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης Γεώργιος 
 
ΘΕΜΑ 17ο  : Ορισµός εκπροσώπου και αναπληρωτή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ΤΕΙ Κρήτης και της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Πάρου  (ΕΑΣΠ)  που αφορά  την υλοποίηση  του έργου  «∆ιατήρηση  και Αξιολόγηση Αυτοχθόνων  Οινοποιήσιµων  Ποικιλιών  της  Πάρου  και  Αντιπάρου  µε  δηµιουργία πιλοτικού Αµπελώνα» . Προϋπολογισµός: 172.800,00€
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης Γεώργιος
 
ΘΕΜΑ 18ο : Ορισµός τακτικού και αναπληρωµατικού µέλους για τη συγκρότηση της επιτροπής του Ν.2734/99.
Εισηγητής : κ. Καραµαρίτης Νικόλαος
 
ΘΕΜΑ  19ο : Παραλαβή  της  Μελέτης  του  Πανεπιστηµίου   Θεσσαλίας   µε  τίτλο «∆ιερεύνηση του Καθεστώτος Χωροθέτησης Αιολικών Εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου»
Εισηγητής: κ. Βενέρης Πάνος
 
ΘΕΜΑ 20ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο : Αιολικό πάρκο ισχύος  30MW  της  εταιρείας  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΙΟΛΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Ε.»  στη  θέση «Σκοπιά – Άγιος Συµεών – Μεγάλη Πέτρα» του ∆ήµου Άνδρου, Νοµού Κυκλάδων.
Εισηγητής: κ. Βενέρης Πάνος
 
ΘΕΜΑ 21ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε συνηµµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων από την S&B   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. για την εκµετάλλευση  ορυχείου περλίτη µε εγκαταστάσεις  επεξεργασίας περλίτη, σε έκταση
629.517 τ.µ. στη θέση «Τσιγκράδο» ∆ήµου Μήλου ΠΕ Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: κ. Βενέρης Πάνος
 
ΘΕΜΑ  22ο : Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  για  την  Έγκριση  λειτουργίας υφιστάµενης δραστηριότητας «Τουριστικής κατασκήνωσης Γ΄ τάξης – δυναµικότητας 100 σκηνών (300 ατόµων), ιδιοκτησίας κ. Θεολόγου Καλαργύρου  στη θέση «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος» ∆ήµου Αντιπάρου, ΠΕ Πάρου»
Εισηγητής: κ. Βενέρης Πάνος
 
ΘΕΜΑ 23ο : Επικύρωση των Πρακτικών της 12ης/10-10-2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου