Βεβαίωση οφειλών σε βάθος 20ετίας στους Δήμους σύμφωνα με νομοθετική διάταξη

Βεβαίωση οφειλών σε βάθος 20ετίας στους Δήμους σύμφωνα με νομοθετική διάταξη

 

 

 
Με ορίζοντα 20ετίας θα γίνεται πλέον η διαγραφή οφειλών προς τους Δήμους με τη νέα νομοθετική διάταξη που εντάχθηκε στο νόμο "Έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου".
 
Κατόπιν αυτού οφειλές υπόχρεων, που αφορούν στην απόδοση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, θα μπορούν να αξιώσουν οι δήμοι σε βάθος 20ετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους οπότε δημιουργήθηκε η υποχρέωση καταβολής τους.
 
Η χρέωση θα γίνεται χωρίς προσαυξήσεις, ενώ τα χρέη θα διαγράφονται σε βάθος χρόνου είκοσι ετών.
 
Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το άρθρο 32 του Ν. 4304/2014 "Χρηματικές αξιώσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών και προκύπτουν εξαιτίας μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών, βεβαιώνονται σε βάρος των υπόχρεων εντός εικοσαετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση προς καταβολή τους, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων".