Τελευταία ημέρα για τις αιτήσεις συμμετοχής στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μυκόνου

Τελευταία ημέρα για τις αιτήσεις συμμετοχής στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μυκόνου

 

 

Τελειώνει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομών για συμμετοχή στην υπό σύσταση Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μυκόνου, Η σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης είναι υποχρεωτική για Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, στους οποίους μετά την τελευταία απογραφή ανήκει και η Μύκονος. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι γνωμοδοτικός προς το Δημοτικό Συμβούλιο και θα συζητά και θα γνωμοδοτεί για όλα τα μεγάλα θέματα του Δήμου. 

Για το λόγο αυτό, καλούνται εκπρόσωποι

• Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

• Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

• Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

• Των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

• Των ενώσεων και συλλόγων

• Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

• Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

• Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

• Εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων, και

• Δημότες

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης να ενημερώσουν εγγράφως το Γραφείο του Δημάρχου για τα προτεινόμενα από αυτούς μέλη καθώς και τους αναπληρωματικούς τους έως την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014.

Ο συνoλικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου που είναι ο δήμαρχος ή ο οριζόμενος απ’ αυτόν αντιδήμαρχος, μπορεί να είναι από εικοσιπέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.

Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Συνεπώς, ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα ορισθούν, μετά από κλήρωση, επιπλέον μέλη της επιτροπής κυμαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεπτά (17) ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ’ αυτή.

Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος, με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής, καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

• Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα το επιχειρησιακό πρόγραμμα, το τεχνικό πρόγραμμα και τα προγράμματα δράσης του δήμου.

• Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή, από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

• Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

• Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου του κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους το αργότερο μέχρι στις 05-11-2014, προτείνοντας στο Δήμαρχο τον εκπρόσωπο του φορέα τους, καθώς και τον αναπληρωτή του, (με την προϋπόθεση ότι, το καταστατικό του φορέα έχει έδρα το Δήμο Μυκόνου), προκειμένου να ορισθούν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μυκόνου.