500 νέες προσλήψεις συμβασιούχων στους ΟΤΑ

500 νέες προσλήψεις συμβασιούχων στους ΟΤΑ

 
Κατά 500 άτομα αυξάνεται ο αριθμός των εγκρίσεων πρόσληψης και ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους. 
 
Αυτά αναφέρονται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών (ΚΥΑ οικ. 38581) . Η απόφαση αφορά στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού για το 2014.