Μπαράζ παρατάσεων οικοδομικών αδειών, πολεοδομικών προθεσμιών κλπ - Τι ισχύει για τη Μύκονο

Μπαράζ παρατάσεων οικοδομικών αδειών, πολεοδομικών προθεσμιών κλπ - Τι ισχύει για τη Μύκονο

 

 

 

Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ψηφίστηκε στη Βουλή, ενσωματώθηκαν μεταξύ άλλων διατάξεις που αφορούν σε παρατάσεις πολεοδομικών προθεσμιών (διαβάστε για την κατάθεση του σχεδίου νόμου, στο B2Green).
 
Όπως επισημάνθηκε στην αιτιολογική έκθεση του νέου Ν/Σ με θέμα “Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις“, παρατείνονται πολεοδομικές προθεσμίες που είναι απαραίτητες τόσο για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως όσον αφορά τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.
 
Ποιες περιπτώσεις αφορούν
Οι κυριότερες περιπτώσεις που επηρεάζονται είναι:
 
-η θητεία των υφιστάμενων μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής,
 
-η ισχύς των οικοδομικών αδειών που αφορούν σε κτίρια ή εγκαταστάσεις του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο Δημόσιο και εποπτεύονται από το Κράτος ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού ή σε κτίρια που οι μελέτες τους είναι προϊόν Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού,
 
-ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή επέκταση, με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έγκρισης της παρέκκλισης καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά, σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων, οι οποίες διατηρούνται, καθώς και σε χρήσεις, οι οποίες προβλέπονται από οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2831/2000,
 
-η έκδοση οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμού περιοχές της νήσου Μυκόνου,
 
-η αναστολή της έκδοσης προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών, οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας και της εκτέλεσης κάθε οικοδομικής εργασίας στον Υμηττό κλπ.
Διαβάστε παρακάτω τις νέες διατάξεις, όπως αυτές επισημοποιήθηκαν με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ:
 
Άρθρο 65
Παράταση πολεοδομικών προθεσμιών – Τροποποίηση άρθρου 71 ν. 4342/2015 και περ. γ παρ. 2 άρθρου 51 ν. 4178/2013, παρ. 1 άρθρου 270 ν. 5037/2023 και άρθρου 72 ν. 4843/2021
Η θητεία των υφιστάμενων μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής του άρθρου 10 του ν. 4495/2017 (Α` 167) και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.6.2024.
Η προθεσμία του άρθρου 71 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), περί ισχύος οικοδομικών αδειών, παρατείνεται, και το άρθρο 71 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 71
 
Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το από 8.7.1993 προεδρικό διάταγμα (Δ΄ 795) και αφορούν σε κτίρια ή εγκαταστάσεις του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο Δημόσιο και εποπτεύονται από το Κράτος ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού ή σε κτίρια που οι μελέτες τους είναι προϊόν Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, έως τις 31.12.2025, ακόμα και αν έχουν λήξει».
 
Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (A’ 174), περί εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης, παρατείνεται, και η περ. γ διαμορφώνεται ως εξής:
 
«γ. Σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων, οι οποίες διατηρούνται, καθώς και σε χρήσεις, οι οποίες προβλέπονται από οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2831/2000, επιτρέπεται έως 31.12.2024 ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έγκρισης της παρέκκλισης, κατισχύει λοιπών διατάξεων, μετά από έγκριση του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά. Η επέκταση σε όμορο ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη, επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση, ότι το όμορο ακίνητο αποκτήθηκε μέχρι την 28η.7.2022.».
 
Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 5037/2023 (Α’ 78), περί έκδοσης οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Μυκόνου, παρατείνεται, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
 
«1. Έως την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) Δήμου Μυκόνου και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης.6.2024 αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμού περιοχές της νήσου Μυκόνου.».
 
Η προθεσμία του άρθρου 72 του ν. 4843/2021 (Α` 193), περί αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό, παρατείνεται, και το άρθρο 72 διαμορφώνεται ως εξής:
 
«Άρθρο 72
Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό
 
Παρατείνεται η αναστολή της έκδοσης προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών, οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας και της εκτέλεσης κάθε οικοδομικής εργασίας, που ορίζεται στην υπ` αρ. 40399/29.9.2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Π.Π. 229), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/6Ο327/3187/1.10.2018 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Α.Π. 213), με το άρθρο τέταρτο της από 30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α` 181) και με το άρθρο 85 του ν. 4722/2020 (Α` 177), εξαιρουμένης της έκδοσης των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων και της εκτέλεσης εργασιών για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α` 70), καθώς και της διαμόρφωσης υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δημοτική Ενότητα Βούλας, από τη λήξη της και έως τη θεσμοθέτηση του νέου προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων και πάντως όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2024.».
 
πηγή: b2green.gr