Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Ίδρυση Ειδικού Σώματος Προστασίας Δημόσιου Χώρου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Ίδρυση Ειδικού Σώματος Προστασίας Δημόσιου Χώρου

 

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε την ίδρυση Ειδικού Σώματος Προστασίας Δημόσιου Χώρου, στο επίπεδο του Α’ βαθμού Αυτοδιοίκησης, με την ταυτόχρονη μεταφορά σε αυτόν των πιστώσεων, που για το σκοπό αυτό, έχουν σήμερα στη διάθεσή τους οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και των ποσών που προκύπτουν από την επιβολή των σχετικών προστίμων.

Σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας η λειτουργία του ανωτέρω προτεινόμενου σώματος θα εξεταστεί στο πλαίσιο λειτουργίας είτε των ΥΔΟΜ είτε της Δημοτικής Αστυνομίας (αμφότερες υπηρεσίες της Α’θμιας Αυτοδιοίκησης). Παράλληλα αποφασίστηκε να γίνει κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας, με στόχο την απλούστευσή της και τη συντόμευση των σχετικών διαδικασιών, για την υλοποίηση των οριστικών πρωτοκόλλων κατεδάφισης με την απάλειψη κάθε συναρμοδιότητας και την μεταφορά του συνόλου των ενεργειών σε αποκλειστικά ένα επίπεδο διοίκησης, που μπορεί να είναι μόνο ο Α’ βαθμός Αυτοδιοίκησης.

Όπως αναφέρθηκε στην σχετική εισήγηση από την Περιφέρεια η μελετημένη και οργανωμένη χρήση του Δημόσιου χώρου απαιτεί ένα σαφές πλαίσιο διαχείρισης το οποίο θα έχει αναπτυχθεί με βάση τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει:

 -να είναι προσαρμοσμένο στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής (φυσικά, εμπορικά και κοινωνικά),

-να επιτρέπει χρήσεις γης που σέβονται τον φυσικό πλούτο χωρίς ταυτόχρονα να γίνονται τροχοπέδη στην ανάπτυξη,

-να προάγει την μοναδική (αυθεντική) ταυτότητα της περιοχής, με στόχο να προσελκύσουν τουριστικό ενδιαφέρον (πέραν των κλασικών προσεγγίσεων μαζικού τουρισμού),

-να ακολουθεί τις σύγχρονες προδιαγραφές βιώσιμου σχεδιασμού ανθεκτικών πόλεων με την συνεχή και μεθοδική συμμετοχή των πολιτών.