Εξώδικο Δημάρχου Μυκόνου προς την ΕΤΑΔ για τη νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος εκμίσθωσης τμημάτων παραλιών της Μυκόνου

Εξώδικο Δημάρχου Μυκόνου προς την ΕΤΑΔ για τη νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος εκμίσθωσης τμημάτων παραλιών της Μυκόνου

 

 

 

Μετά το Καλό Λιβάδι οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος της ΕΤΑΔ για ενοικίαση τμημάτων παραλιών συνεχίζονται. Και νέες παραλίες μπαίνουν στο "στόχαστρο" προκαλώντας την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής της Μυκόνου.

 
Να προλάβει τα χειρότερα προσπαθεί ο Δήμος Μυκόνου με εξώδικη διαμαρτυρία του προς την Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. η οποία προχώρησε σε νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ενοικίαση τμημάτων παλαιού αιγιαλού σε παραλίες της Μυκόνου. Με εξώδικο που απέστειλε χθες ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας ακινήτων δημοσίου Α.Ε. κ. Στέφανο-Διονύσιο Βλαστό, ζητά την άμεση ανάκληση της νέας πρόσκλησης της ΕΤΑΔ για την ενοικίαση τμημάτων ακινήτων σε έξι παραλίες και συγκεκριμένα σε Αγράρι, Καλό Λιβάδι, Λιά, Ελιά, Παραντάις και Πάνορμο.
 
Η υπ. αρ. 5685 πρόσκληση ενδιαφέροντος εκδόθηκε στις 24 Απριλίου 2022 και αφορά τμήματα παραλιών στις προαναφερόμενες παραλίες για την εκμίσθωση ακινήτων που εμπίπτουν σε ζώνη παλαιού αιγιαλού και όλα εντάσσονται στις ζώνες της ισχύουσας ΖΟΕ του νησιού αποτελώντας περιοχές διαφύλαξης των αξιόλογων παραλιών ακτών κολύμβησης του νησιού, με συγκεκριμένες απαγορεύσεις και περιορισμούς χρήσεων. 
 
Όπως αναφέρεται στην εξώδικη όχληση-διαμαρτυρία, η πρόσκληση της ΕΤΑΔ επιτρέπει την επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και χρήσεων για όλα τα εκμισθούμενα τμήματα των ακινήτων ΑΒΚ 16 στην παραλία Αγράρι, ΑΝΚ 7 στην παραλία Καλό Λιβάδι, ΑΒΚ 8 στην παραλία Λιά, ΑΒΚ 11 στην παραλία Ελιά, ΑΒΚ 10, 18 στην παραλία Καλαμοπόδι και ΑΒΚ 27 στην παραλία Πάνορμος, μη λαμβάνοντας υπόψη να είναι σύμφωνες με «τις ΖΟΕ του νησιού και την λοιπή νομοθεσία που διέπει το καθεστώς χρήσεων γης στην Μύκονο και κάθε ακίνητο ειδικά, όπως τούτες καθορίζονται δεσμευτικά από το Π.Δ. της 13.11.1978 (Δ’594/1978), από το Π.Δ. 23.10.1976 (ΦΕΚ Δ’ 336) ΚΑΙ ΤΟΥ π.δ. 5.9.1995 (ΦΕΚ Δ’ 721/1995. 
 
Χαρακτηριστικό όπως αναφέρεται είναι ότι «η ΕΤΑΔ καταλείπει – ανέλεγκτα μάλιστα- το σχετικό βάρος και έλεγχο στον εκάστοτε υποψήφιο αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτόν, τον ελλιπή και αναποτελεσματικό τρόπο προστασίας των ακτών του νησιού και του θαλασσίου οικοσυστήματος εν γένει». Παράλληλα πιο κάτω επισημαίνεται ότι προκύπτει και ζήτημα νομιμότητας της πρόσκλησης η οποία όπως τονίζεται δεν έχει θέσει κανένα απολύτως κανόνα, όρο ή ρύθμιση για τον τρόπο που θα ελέγξει η ίδια την συμφωνία της χρήσεως που θα αιτηθεί ο υποψήφιος με την ΖΟΕ του νησιού και το ειδικό καθεστώς κάθε ακινήτου. 
 
«Με τα δεδομένα αυτά ανακύπτει επιπρόσθετα το ζήτημα ότι με την επίμαχη πρόσκληση όχι μόνο δεν έχει διασφαλισθεί η συμβατότητα των χρήσεων που θα αιτηθούν οι επιλεγέντες αντισυμβαλλόμενοι της ΕΤΑΔ με την ΖΟΕ του νησιού, αλλά σε περίπτωση που ήθελε κριθεί από το ΣτΕ ότι μετά τον ν.4607/2019 όλοι οι παλαιοί αιγιαλοί -ανεξαρτήτως χρόνου δημιουργίας τους/καθορισμού τους- είναι κοινόχρηστοι, εν προκειμένω θα παραχωρηθούν αποκλειστικά δικαιώματα χρήσεως και καρπώσεως τμημάτων παλαιού αιγιαλού σε τρίτους, χωρίς καμία εγγύηση, απαγόρευση ή διασφάλιση ότι δεν θα αναιρεθεί η κοινοχρησία τους και δεν θα λάβουν χώρα μόνιμες κατασκευές και επεμβάσεις επ’αυτών. Η διάρκεια δε των μισθώσεων ορίζεται τριετής (2022-2024) με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο έτη (2025-2026)».
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ήδη έχουν διαδραματιστεί από αντίστοιχη μίσθωση της ΕΤΑΔ στο Καλό Λιβάδι, και κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Μυκόνου με χθεσινή εξώδικη διαμαρτυρία προς την ΕΤΑΔ ζητά 
 
Να ανακαλέσει άμεσα τη νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων  των ακινήτων στις παραλίες, Αγράρι, Καλό Λιβάδι, Λιά, Ελια, Καλαμοπόδι και Πάνορμος, 
 
Να διασφαλίσει σε περίπτωση επανέκδοσής της στο μέλλον, όπως σε κάθε περίπτωση έκδοσης μονομερών πράξεων ή/ και σύναψης συμβάσεων εκμίσθωσης ή παραχώρησης τμημάτων παλαιού αιγιαλού σε παραλιακές εκτάσεις του Δήμου μας την συμβατότητα των επιτρεπόμενων χρήσεων προς την υφιστάμενη ΖΟΕ του νησιού και την ειδική νομοθεσία που διέπει κάθε παραλιακό ακίνητο.
 
Να απέχει στο μέλλον από την έκδοση Προσκλήσεων με το ελλιπές κανονιστικό περιεχόμενο που περιγράφηκε ανωτέρω και να λαμβάνετε στο μέλλον κάθε αναγκαία πρόνοια και προστατευτικό μέτρο απαιτείται - είτε στο στάδιο Προκηρύξεων/Προσκλήσεων είτε στο στάδιο συνάψεως μισθωτικών συμβάσεων με τρίτους- ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη προστασία των περιοχών διαφύλαξης αξιόλογων παραλίων ακτών κολύμβησης του νησιού της Μυκόνου.
 
Σε αντίθετη περίπτωση καταλήγει το έγγραφο που υπογράφει ο Δήμαρχος «θα ασκήσουμε κάθε άλλο προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα και μέσο που μας παρέχει η κείμενη νομοθεσία και κατά παντός υπευθύνου για να προασπίσουμε τα συμφέροντα των κατοίκων του νησιού μας και του παρακτίου οικοσυστήματος της Μυκόνου».