Επιδοτούμενα προγράμματα για εργαζόμενους στο Νότιο Αιγαίο

Επιδοτούμενα προγράμματα για εργαζόμενους στο Νότιο Αιγαίο

 

 

Η "Στόχευση" πρόκειται να υλοποιήσει Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στο Νότιο Αιγαίο, μέσω Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (e-learning)  
 
Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στο πρόγραμμα.  
 
Για κάθε ωφελούμενο, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 500 ευρώ, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 5€ ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.  
 
Τμήματα: 
 
Ειδικός διατροφικών προτύπων & εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου  
Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης  
Υπάλληλος Μαγειρικής – Εστιατορικής Τέχνης  
Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου 
(Time Management) 
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής:  
 
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας. 
 
Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, κ.λπ. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)  
 
Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται:  
 
Α.Φ.Μ.  
Α.Μ.Κ.Α  
Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης, που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ , ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή Πίνακας απασχόλησης προσωπικού Ε4). 
 
Ειδικά για τους Εποχικά Εργαζόμενους απαιτείται : α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ Και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).  
Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (η οποία θα απευθύνεται στην Πανελλήνια Τουριστική Επαγγελματική Ένωση Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων) στην οποία να δηλώνει ότι:
 
i. την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η, 
 
ii. την επωνυμία της επιχείρησης 
 
iii.  το Α.Φ.Μ της επιχείρησης 
 
iv. τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων 
 
Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ ούσα  
 
*Περιορισμένος αριθμός αιτήσεων 
 
Προσοχή επειδή η ΥΔ από gov.gr  πρέπει να έχει ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία της αίτησης, παρακαλούμε να μας την στείλετε μαζί με τα δικαιολογητικά πρωινές ώρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.  
 
Πληροφορίες και αιτήσεις ΤΗΛ: 22810-82302
Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00-17:00 – Μαυροκορδάτου 1, Βαπόρια, e-mail: info@stoxefsi.gr