Ρυθμίσεις για τα ξενοδοχεία φέρνει ο νέος τουριστικός νόμος

Ρυθμίσεις για τα ξενοδοχεία φέρνει ο νέος τουριστικός νόμος

 

Νέες ρυθμίσεις για τα τουριστικά καταλύμματα φέρνει ο νέος τουριστικός νόμος Ν.4875/2021 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 250 Α’ 23.12.2021, με τίτλο «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης».
 
Ο εν λόγω νόμος περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις που αναφέρονται στα τουριστικά καταλύματα. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος εφιστά στα μέλη του την προσοχή κυρίως στα ακόλουθα: 
 
Άρθρο 32 (παράταση μέχρι 31.12.2022 για ξενοδοχεία και camping)
Παράταση προθεσμιών κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014
 
Άρθρο 34
Λειτουργική ενοποίηση κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4179/2013
 
Άρθρο 58
Παράταση και αποπληρωμή των παρόχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 131 του ν. 4764/2020
 
Άρθρο 59
Αιτήματα πληρωμής παρόχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» που εδρεύουν σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας – Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 4690/2020
 
Άρθρο 60
Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021
 
Άρθρο 61  (παράταση μέχρι 31.3.2021 του πιστωτικού σημειώματος  –voucher– ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών)
Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
 
Άρθρο 62 (παράταση μέχρι 31.3.2021 του πιστωτικού σημειώματος  –voucher– ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών)
Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου εβδομηκοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
 
Άρθρο 66
Θέση στάθμευσης μπροστά ή πλησίον των ξενοδοχείων – Τροποποίηση της παρ. 6 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 68 του ν. 4582/2018
 
Φωτογραφία εξωφύλλου: Royal Mykonian Hotel