Ανακοίνωση για δελτίο απογραφής στρατευσίμων που έχουν γεννηθεί το 2004

Ανακοίνωση για δελτίο απογραφής στρατευσίμων που έχουν γεννηθεί το 2004

 

 

Το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου Μυκόνου κάνει γνωστό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3421/05, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2025 (γεννημένοι το έτος 2004), που διαμένουν στη Μύκονο (ανεξάρτητα αν είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων άλλων δήμων), υποχρεούνται να παρουσιαστούν στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στην περιοχή Αργύραινα Μυκόνου, από 02 Ιανουαρίου 2022 μέχρι και 31 Μαρτίου 2022 για να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ). 
 
Κατά την προσέλευσή τους πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μαζί τους, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω:
 
1) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου
2) Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ 
3) Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), η οποία εκδίδεται από τον δικτυακό τόπο www.amka.gr, 
καθώς η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.
 
Επίσης, υποχρεούνται να διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), την οποία οφείλουν να γνωστοποιήσουν στον υπάλληλο της Στρατολογικής Υπηρεσίας ή του ΚΕΠ.
 
Οι διαμένοντες στο εξωτερικό θα απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές μέσω του δικτυακού τόπου www.stratologia.gr
 
Όσοι έχουν προβλήματα υγείας υποβάλλουν ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση στις οποίες περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.
 
Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις υπέχουν διοικητικές κυρώσεις πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης [ενός (1) έως τριών (3) μηνών].