Ανακοίνωση προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής των νέων Αδειούχων Παραγωγών Πωλητών

Ανακοίνωση προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής των νέων Αδειούχων Παραγωγών Πωλητών

 

 

 

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων  Προθεσμίας  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής των νέων Αδειούχων Παραγωγών Πωλητών ή όσων αδειούχων από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν ,  για απόκτηση  έγκριση Δραστηριοποίησης τους  στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έως τις 15-12-2021. 
 
Η  Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους νέους κατόχους αδειών  Υπαίθριου  εμπορίου Παραγωγούς  ή όσων αδειούχων από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν για άσκηση δραστηριοποίησης τους στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο,  ως Παραγωγοί πωλητές  , ότι σύμφωνα με το Ν.4497/17 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», για τη δραστηριοποίηση τους στο πλανόδιο εμπόριο, απαιτείται  η προηγούμενη ‘έγκριση της Περιφέρειας , η οποία ισχύει εντός των Διοικητικών ορίων που την χορήγησε 
 
Με την υπ' αριθμό 78/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ν.ΑΙ, το μηνιαίο τέλος ανά άδεια καθορίστηκε στο ποσό των 5 ευρώ ή 60 ευρώ κατ' έτος, για την δραστηριοποίηση των πλανόδιων πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
 
Με την υπ' αριθμό 99/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΝΑΙ, καθορίστηκε, ο ανώτατος αριθμός έκδοσης νέων αδειών παραγωγών πωλητών που μπορούν να διατίθενται ,από τους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την άσκηση πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου εντός της Π.Ν.ΑΙ. 
 
Με βάση τα παραπάνω, στις Π.Ε Κυκλάδων, δύναται να εγκρίνουμε ( μετά και από ανάλογες προσκλήσεις –ανακοινώσεις όπως η παρούσα    )  , ως αρμόδια αρχή  και μέχρι να εξαντληθούν (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ  99/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΝΑΙ)  έως 40 δραστηριοποιήσεις για τους νέους αδειούχους παραγωγούς πωλητές ή όσων αδειούχων από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν ,αν προβλέπεται με την εκάστοτε πρόσκληση μας  να συμμετάσχουν ,  για την άσκηση υπαίθριου (πλανόδιου) εμπορίου. 
(Ήδη έχουν υπάρξει εγκρίσεις δραστηριοποιήσεων από τις Υπηρεσίες μας  και επομένως 
ο αριθμός των προς διάθεση  40 εγκρίσεων δραστηριοποιήσεων , έχει μειωθεί . Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη  ,  σε κάθε ανακοίνωση-πρόσκληση όπως η παρούσα  για έγκριση δραστηριοποίησης ,  οι αιτήσεις  των ενδιαφερομένων για  τα προς διάθεση παραγόμενα είδη   προς πώληση ,   σε σχέση με τις τρέχουσες –προβλεπόμενές ελλείψεις και ανάγκες  των καταναλωτών στις Κυκλάδες ,  σε συνδυασμό με τα άλλα κριτήρια όπως αυτά προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία  ) 
 
Γενικά για την έγκριση της δραστηριοποίησης του νέου  αδειούχου παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ή όσων αδειούχων από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει: 
 
Αίτηση όπου θα πρέπει να δηλώνεται το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους. 
Άδεια παραγωγού πωλητή Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου (Εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού). 
 
Η αίτηση για την έγκριση δραστηριοποίησης αδειούχου παραγωγού πωλητή υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υποβάλλεται, από όσους ενδιαφέρονται και τηρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής  της  Παρούσης Πρόσκλησης ,   σε αρμόδιες υπηρεσίες του Νομού Κυκλάδων, ως εξής: 
 
 
 Α) Στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση/ανανέωση της άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου (πλανόδιου) Εμπορίου. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού υποχρεούται επιπρόσθετα να διαβιβάσει την αίτηση στην Περιφέρεια εντός της οποίας ζητεί να δραστηριοποιηθεί ο παραγωγός, προκειμένου να εξετασθεί το σχετικό αίτημά του  
 
(ΠΡΟΣΟΧΗ -  Ο Δήμος προβαίνει σε αυτήν την ενέργεια της αποστολής αιτήματος έγκρισης δραστηριοποίησης για άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου παραγωγού  όταν εκδίδει νέα άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου παραγωγού   και ο ενδιαφερόμενος  δηλώνει ότι ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο Υπαίθριο πλανόδιο Εμπόριο ως παραγωγός  . Ο Δήμος πράττει το ίδιο στην  περίπτωση επίσης που η άδειά του ενδιαφερόμενου έχει ανακληθεί και πρέπει να εκδοθεί νέα άδεια παραγωγού υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου .  
Ομοίως το ίδιο κάνει ο εκάστοτε Δήμος  αν του ζητηθεί από  ενδιαφερόμενο που  είναι αδειούχος ο οποίος  δραστηριοποιείται σε διαφορετική  Περιφέρεια από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και θέλει να δραστηριοποιηθεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που ανήκει ο Δήμος . Αυτό ισχύει στην περίπτωση βέβαια που με την πρόσκληση δύναται η δυνατότητα συμμετοχής αδειούχων παραγωγών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με έδρα και τόπο παραγωγής εκτός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (όριο μέχρι 3 Περιφέρειες Ελλάδας εκ των οποίων η μία η Περιφέρεια στην οποία έχει δραστηριοποιηθεί αρχικά )  
Αντιθέτως,  ο Δήμος δεν στέλνει αίτηση του ενδιαφερόμενου σε αδειούχο παραγωγό υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου της Περιφέρειας,  που πρώτο - δραστηριοποιήθηκε ο ενδιαφερόμενος , κάτοχος αδείας παλαιότερης του Ν.4497/2017  του οποίου η άδεια αυτή Παραγωγού  Υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου  έχει ανανεωθεί νόμιμα,  καθώς η ανανέωση του που πραγματοποιείται από τον Δήμο , σε αυτήν την περίπτωση  είναι και έγκριση δραστηριοποίησης . Σε αυτήν την περίπτωση ενημερώνεται ωστόσο επίσης  ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει,  στον Δήμο και την Περιφέρεια αντίγραφο του τέλους δραστηριοποίησης του στο Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο - βλ. 78/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ν.ΑΙ - ,  για την παρακολούθηση της νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας . Σημειώνεται ότι ο παραγωγός πωλητής χάνει την έγκριση δραστηριοποίησης, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α. οικειοθελώς, με δήλωσή του για οποιονδήποτε λόγο, β. αν δεν πληρώσει το σχετικό τέλος για δύο (2) συνεχόμενους μήνες, γ. αν ανακληθεί, είτε προσωρινά, είτε μόνιμα η άδειά του. 
 
Β) Στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων, Τμήμα Εμπορίου, Αντωνίου Μάτεση, 2ος όροφος (Υπεύθυνος: Σιγάλας Ιωάννης , τηλ. 2281088742 ή στα κατά τόπους Τμήματα Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων , σε περίπτωση που υπάρχουν ενεργά - στελεχωμένα  στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες και τα οποία οφείλουν άμεσα να τα προωθούν στην Διεύθυνση Ανάπτυξης η οποία θα κάνει την επιλογή ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους  Σημειώνεται ότι για την ώρα Ενεργά  Τμήματα Ανάπτυξης υπάρχουν στην  Π.Ε Νάξου στην ΠΕ Μήλου και στην Π.Ε Θήρας ). 
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξετάζονται, λαμβάνοντας υπ' όψη τα οριζόμενα στα άρθρα 6 παρ.3, 46, 47, 48 του Ν. 4497/17. 
 
 
Σε περίπτωση έγκρισης (εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα) του αιτήματος έγκρισης δραστηριοποίησης, ο ενδιαφερόμενος θα κληθεί να καταβάλλει το τέλος δραστηριοποίησης ανάλογα με το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στον λογαριασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την «Βελτίωση Υπηρεσιών Εμπορίου» με αριθμό GR33 0172 7100 0057 1005 2440 713 της Τράπεζας Πειραιώς και να υποβάλλει  όπως είπαμε στην υπηρεσία μας το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής του τέλους αυτού το οποίο και θα κοινοποιεί και στον Δήμο από τον οποίο απέκτησε την άδεια του . 
 
Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες  έως τις 15-12-2021 .
 
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψιν στην διαδικασία που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το  Άρθρο 48 «Σύστημα Μοριοδότησης για την έγκριση δραστηριοποίησης παραγωγών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο» στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων  .  
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών οι δικαιούχοι που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν άμεσα .  
 
Όσοι καταθέσουν εκπρόθεσμα θα συμπεριληφθούν αν υπάρχουν αδιάθετες εγκρίσεις δραστηριοποίησης στην επόμενη  επανεξέταση   χορήγηση εγκρίσεων δραστηριοποίησης που θα ανακοινωθεί από την Διεύθυνσή μας  . 
 
Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι που δικαιούνται να μπουν στην διαδικασία θα πρέπει να απευθύνονται στην υπηρεσία μας και τα κατά τόπους λειτουργούντα Τμήματα Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων αν υπάρχουν ( στην Θήρα Νάξο Μήλο υπάρχουν σε λειτουργία  αυτήν την Χρονική Περίοδο  )  , για την ενημέρωση τους ή και να παρακολουθούν το site της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις Ανακοινώσεις των υπηρεσιών στο κάτωθι Link  
 
http://www.pnai.gov.gr/ArthroList.aspx?n1=MPCOMPON&v1=1
&l=%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%
CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%C
E%B9%CF%82 
 
 
Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ.   πρ. 1459/14-07-2020   έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ν.ΑΙ με θέμα «Εγκρίσεις Δραστηριοποίησης Πωλητών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου την Π.Ν.ΑΙ» που υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, για λόγους που σχετίζονται με τη νησιωτικότητα,  των ιδιαιτεροτήτων που προκύπτουν από αυτή και την εφαρμοζόμενη  πολιτική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  για την  κατά προτεραιότητα ανάδειξη των τοπικών προϊόντων – παραγωγών, επί του παρόντος δεν θα ικανοποιούνται αιτήματα δραστηριοποίησης εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  αδειούχων Παραγωγών Πωλητών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου που έχουν αδειοδοτηθεί από Δήμο άλλης Περιφέρειας και η παραγωγή τους πραγματοποιείται σε άλλη Περιφέρεια πλην της ΠΝΑΙ