Δήμος Μυκόνου: Προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ

Δήμος Μυκόνου: Προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ

 

 

Ο Δήμος Μυκόνου ανακοίνωσε προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ και πιο συγκεκριμένα για 9 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων.
 
Συγκεκριμένα, οι ειδικές κατηγορίες αφορούν σε προστατευόμενα πρόσωπα του Ν. 2643/1998.
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (1 ΘΕΣΗ)
 
· ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΕΠ 4/2-02-2018
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑμεΑ (4 ΘΕΣΕΙΣ)
 
· ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΕΠ 4/2-02-2018
 
· ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΣΕΠ 4/2-02-2018
 
· ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΕΠ 4/2-02-2018
 
· ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΣΕΠ 4/2-02-2018
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΜΕΣΗ ΑμεΑ (2 ΘΕΣΕΙΣ)
 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΣΕΠ 29/10-10-2018
 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΕΠ 4/2-02-2018
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (2 ΘΕΣΕΙΣ)
 
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΕΠ 4/2-02-2018
 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΕΠ 4/2-02-2018
 
Σε ότι αφορά στα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, οι υποψήφιοι παραπέμπονται μέσω των προκηρύξεων του ν. 2643/1998 στην αντίστοιχη προς κάθε θέση προκήρυξη του ΑΣΕΠ που ήδη έχει εκδοθεί.
 
Για την εξυπηρέτηση των προστατευμένων, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) βρίσκονται αναρτημένα το έντυπο της αίτησης, το σχετικό ΦΕΚ καθώς και η προκήρυξη.
 
Η υποβολή των αιτήσεων από τους/τις υποψηφίους/ιες θα γίνει αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 2643.services.gov.gr (στην οποία οδηγείται ο χρήστης και μέσω της διεύθυνσης 2643.yeka.gr ).
 
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν (κατόπιν ραντεβού) ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις σχετικές προκηρύξεις.
 
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για μία μόνο κατηγορία προστασίας, για μια κατηγορία προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) και μόνο σε μία προκήρυξη.
 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 11η Οκτωβρίου 2011.