Στις 27 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα LEADER για την αγροτική ανάπτυξη

Στις 27 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα LEADER για την αγροτική ανάπτυξη

 

 

 

 

Τρίτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παράτασης προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων διακήρυξε η ομάδα Τοπικής Δράσης στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης  LEADER ,"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤ.Α."
 
Η πρόσκληση αφορά το πρόγραμμα "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013".
 
Η προθεσμία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων παρατείνεται με τη απο 6-10-2014 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης LEADER σύμφωνα με την οποία η καταληκτική ημερομηνία είναι η 27η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3:00 μ.μ.
 
Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ. "Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.", διεύθυνση:Πλατεία Τσιροπινά- Ερμούπολη 84100 Σύρος, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά.

 

Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν απο την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής επενδυτικών προτάσεων.
 
Σε περίπτωση υποβολής σε συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασηςνα περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.
 
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.