Ιστορίες φόρο-ελέγχου: Από τη φωτιά στην εφορία έως τα πρόστιμα των 340.000 ευρώ

Ιστορίες φόρο-ελέγχου: Από τη φωτιά στην εφορία έως τα πρόστιμα των 340.000 ευρώ

 

 

 

Το τελευταίο διάστημα η φορολογική διοίκηση προχωρά στον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ από μόνη της, όταν οι επιχειρήσεις είτε δεν έχουν δηλώσει τα πραγματικά εισοδήματα, είτε δεν έχουν πληρώσει τον ΦΠΑ και έχουν αποκρύψει τιμολόγια, είτε αρνούνται να συνεργαστούν με την εφορία. Κάνοντας χρήση της δυνατότητας προσδιορισμού του φόρου με όλα τα πρόσφορα μέσα προχωρά στον καταλογισμό του τελικού φόρου και φυσικά των προστίμων. Έτσι, λοιπόν σε επιχείρηση καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους περίπου 340.000 ευρώ.
 
Όλα ξεκίνησαν μετά από έγγραφο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), σύμφωνα με το οποίο, κατόπιν διενέργειας ελέγχου σε επιχείρηση διαπιστώθηκε απόκλιση στις υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών -προμηθευτών, μεταξύ της ελεγχόμενης και της εκδότριας επιχείρησης  αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Λάρισας. Στη συνέχεια η φορολογική αρχή, στα πλαίσια αξιοποίησης του ως άνω πληροφοριακού δελτίου και δεδομένης της μη προσκόμισης των βιβλίων και στοιχείων της φορολογικής περιόδου 01/01/2014-31/12/2014, προσδιόρισε το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων στο ποσό των 1.357.225,75 ευρώ. Ο προσδιορισμός αυτός έγινε με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο και ειδικότερα με βάση τα δεδομένα των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών (ΜΥΦ), που υπέβαλαν τρίτα πρόσωπα (αντισυμβαλλόμενοι) για το φορολογικό έτος 2014, με τα οποία ο ελεγχόμενος συναλλάχθηκε ως προμηθευτής των εμπορευμάτων. Με βάση τα στοιχεία τα καθαρά κέρδη προσδιορίστηκαν για το φορολογικό έτος 2014 στο ύψος των 150.802,87 ευρώ, έναντι των δηλωθέντων μηδενικών αποτελεσμάτων.
 
Ο επιχειρηματίας προσέφυγε λοιπόν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ζητώντας την ακύρωση του ελέγχου, σημειώνοντας μάλιστα ότι στην παρούσα οικονομική περίοδο το ποσό που του ζητείται είναι εξωφρενικό.
 
Μάλιστα όπως αναφέρεται στην απόφαση της ΔΕΔ, ζητήθηκε από τον ελεγχόμενο η προσκόμιση των βιβλίων και στοιχείων, των δικαιολογητικών για την διενέργεια ελέγχου, ενώ ενημερώθηκε ότι μπορεί να υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού και προβλεπόμενου περιορισμού των σχετικών προστίμων σε περίπτωση άμεσης εξόφλησης. Κάτι το οποίο όμως δεν έκανε.
 
Ο ελεγχόμενος και προσφεύγων δεν επέδειξε και δεν έθεσε στη διάθεση του ελέγχου τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία που ζητήθηκαν με την έγγραφη πρόσκληση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν υπέβαλε συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών -προμηθευτών ενώ υπέβαλε μηδενικές δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο 01/01/2014-31/12/20
 
 
Ο έλεγχος, εκτός του ότι διαπίστωσε ότι δεν υποβλήθηκαν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις εντόπισε τιμολόγια που δεν είχαν δηλωθεί τα οποία ωστόσο είχαν πληρωθεί κανονικά καθότι βρέθηκαν αντίγραφα των εκδοθέντων από τον ελεγχόμενο- προσφεύγοντα φορολογικών στοιχείων, εκδοθείσες από την εταιρεία επιταγές εις διαταγή του προσφεύγοντα, καθώς και κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η εξόφληση των συναλλαγών. Δηλαδή η συναλλασσόμενη εταιρεία με τον ελεγχόμενο δήλωσε κανονικά τις συναλλαγές στην εφορία και πλήρωσε κανονικά για τα εμπορεύματα που πήρε. Κάτι που δεν έπραξε ο ελεγχόμενος.
 
Και εκεί άνοιξε ο ασκός του Αιόλου. Από την αξιοποίηση των δεδομένων των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών (ΜΥΦ), που υπέβαλαν τρίτα πρόσωπα (αντισυμβαλλόμενοι) για το φορολογικό έτος 2014, προέκυψε ότι ο προσφεύγων συναλλάχθηκε ως προμηθευτής των εμπορευμάτων (για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων) σε τριακόσιες είκοσι τέσσερις  περιπτώσεις έκδοσης φορολογικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 1.357.225,75 ευρώ.
 
Και εκεί όπως τουλάχιστον φαίνεται από την έκθεση της ΔΕΔ, αρχίζουν και οι δικαιολογίες. Ο προσφεύγων επικαλέστηκε ότι είχε παραδώσει σε υπάλληλο της εφορίας Δ.Ο.Υ. κατά τα έτη 2017-2018, όλα τα τιμολόγια που είχε εκδώσει το έτος 2014, προκειμένου να γίνει έλεγχος, αλλά μεσολάβησε η πυρκαγιά της Β' Δ.Ο.Υ. και όλα τα αρχεία καταστράφηκαν. Ωστόσο, με τον ισχυρισμό αυτό, αφενός ο προσφεύγων παραδέχεται ότι εξέδωσε τιμολόγια τα οποία όμως δεν καταχώρησε στα βιβλία του και αφετέρου, δεν αποδεικνύεται ότι η παράδοση των φορολογικών του στοιχείων έγινε σε προγενέστερο χρόνο, χωρίς την προσκόμιση οποιοδήποτε αποδεικτικού εγγράφου παραλαβής αυτών από αρμόδιο υπάλληλο.
 
Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία απορρίφθηκε η υπόθεση από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών με αποτέλεσμα ο ελεγχόμενος να καλείται να πληρώσει το τεράστιο ποσό των 340.000 ευρώ.
 
Πάντως, η ελεγχόμενη περίπτωση έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
capital.gr