Προς ολοκλήρωση η αναβάθμιση και η επέκταση των μονάδων διύλισης της Άνω Μεράς

Προς ολοκλήρωση η αναβάθμιση και η επέκταση των μονάδων διύλισης της Άνω Μεράς

 

Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση και η επέκταση των μονάδων διύλισης ΔΕΥΑ Μυκόνου με την εγκατάσταση μιας νέας μονάδας διυλιστηρίου η οποία τέθηκε σε παράλληλη λειτουργία με τις υπάρχουσες δύο μονάδες στο υφιστάμενο κτίριο στο διυλιστήριο της Άνω Μεράς. 
 
Η εγκατάσταση αυτή πρόκειται να αυξήσει τη δυναμικότητα της συνολικής εγκατάστασης κατά 1.840 κ.μ./ανά ημέρα και θα καλύψει σε σημαντικό βαθμό τις αυξημένες υδρευτικές ανάγκες της περιοχής.
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 320.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ εκ των οποίων τα 200.000 ευρώ προέρχονται από πόρους του ΕΣΠΑ και τα 120.000 ευρώ από ιδίους πόρους.
 
Ειδικότερα, το συγκεκριμένο έργο  εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική Ανάπτυξη και Διαχείριση των Πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νοτίου Αιγαίου» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μυκόνου, κ. Κουκάς, τόνισε:
 
«Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της Δημοτικής μας Αρχής είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιλύσουμε διαχρονικά προβλήματα του νησιού στον τομέα των υποδομών. 
Αυτό προϋποθέτει ένα σαφές σχέδιο προτεραιοτήτων και βέβαια τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων χρηματοδοτικών πόρων. Θα ήθελα να συγχαρώ την ΔΕΥΑ Μυκόνου για τον έγκαιρο και ακριβή προγραμματισμό και να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την ουσιαστική στήριξη του συγκεκριμένου έργου. 
Με την πλήρη ολοκλήρωση των διαδικασιών και την αναβάθμιση των μονάδων διύλισης της Άνω Μεράς καλύπτονται σε σημαντικό βαθμό οι αυξημένες υδρευτικές ανάγκες της περιοχής, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.»