Εφορία: Όλα τα sos της νέας φορολογικής δήλωσης

Εφορία: Όλα τα sos της νέας φορολογικής δήλωσης

 

 

 

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα Τaxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν το 2020. Φέτος οι περισσότεροι φορολογούμενοι έχουν κάθε λόγο να υποβάλουν νωρίς τις φορολογικές τους δηλώσεις, καθώς για τους περισσότερους αναμένεται να προκύψουν επιστροφές φόρων. Επίσης, όσοι κληθούν να πληρώσουν, εφόσον υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τα τέλη Ιουλίου και πληρώσουν τον φόρο εφάπαξ, θα έχουν έκπτωση 3%. Στους χαμένους θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν οι συνταξιούχοι που έλαβαν αναδρομικά προηγούμενων ετών. Και αυτό καθώς θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις στα έτη που αφορούν τα αναδρομικά, πληρώνοντας και τον φόρο που θα προκύψει. Τις μεγαλύτερες επιστροφές θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δεδομένου ότι έχει μειωθεί η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%, ενώ ταυτόχρονα έχει μειωθεί και ο πρώτος φορολογικός συντελεστής στο 9%. Ταυτόχρονα, και πολλές επιχειρήσεις θα λάβουν μεγάλες επιστροφές, ενώ δυστυχώς οι περισσότερες αναμένεται να καταγράψουν ζημίες. Όπως και πέρυσι, οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 28 Ιουλίου, με καταβολή του φόρου σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα, χωρίς την καταβολή προστίμων, να υποβάλουν τη δήλωση στα τέλη Αυγούστου, πληρώνοντας, όμως, διπλή δόση (Ιουλίου και Αυγούστου).
 
Τα φετινά έντυπα, τόσο το Ε3 όσο και το Ε1, έχουν συμπεριλάβει όλες τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία που επέβαλε η πανδημική κρίση, με στόχο να αποφευχθούν πρόσθετοι φόροι οι οποίοι θα ήταν αποτέλεσμα της αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας για πολλούς μήνες το 2020. Οι εργαζόμενοι που ήταν σε αναστολή εργασίας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων εξαιρούνται για τα εισοδήματα του 2020 από τα τεκμήρια και το μέτρο των ηλεκτρονικών αποδείξεων. Παράλληλα, στο έντυπο Ε1 έχουν προστεθεί νέοι κωδικοί που αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, τις αλλαγές στη νομοθεσία ελέω της υγειονομικής κρίσης αλλά και παρεμβάσεις που μειώνουν τον φόρο για όσους εισφέρουν κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις, για όσους ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, για ανακαινίσεις κ.λ.π.
 
 
Οι αλλαγές στο έντυπο Ε1
1. Επενδυτικοί άγγελοι. Προστίθεται νέος κωδικός στον πίνακα 7 του εντύπου Ε1, στον οποίο θα δηλωθούν τα ποσά έκπτωσης για όσους εισέφεραν κεφάλαια σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων. Πρόκειται για την έκπτωση φόρου που προβλέπει ο νόμος για τους λεγόμενους "επενδυτικούς αγγέλους". Ο νόμος ορίζει ότι, στην περίπτωση που φορολογούμενος - φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, ποσό έως 300.000 ευρώ, εκπίπτει το 50% του ποσού της εισφοράς από το φορολογητέο εισόδημα.
 
2. Ανακαινίσεις. Προστίθεται νέος κωδικός στον πίνακα 7 του εντύπου Ε1, στον οποίο θα δηλωθούν οι δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων και ανακαινίσεων. Σύμφωνα με τον νόμο, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τα 16.000 ευρώ. Η έκπτωση που μπορεί να κερδίσει ο φορολογούμενος ανέρχεται κατ’ έτος στο ποσό των 1.600 ευρώ.
 
3. Μετοχές. Προστίθεται νέος κωδικός στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 και αφορά τα stock options. Σύμφωνα με τον νόμο, το εισόδημα που προκύπτει για εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία, εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.
 
 4. Ηλεκτρικά οχήματα. Ενεργοποιείται ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής για όσους ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, αγαθών ή ειδών σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Σύμφωνα με τον νόμο, για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου μειώνεται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτήν, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτήν και έως τη συμπλήρωση πέντε κερδοφόρων φορολογικών ετών.
 
5. Φορολογική κατοικία. Μετά τις ευνοϊκές αλλαγές για όσους μετακομίζουν φορολογικά στην Ελλάδα, η ΑΑΔΕ προσθέτει νέο κωδικό. Οι συνταξιούχοι που μετέφεραν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα υπάγονται σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματός τους.
 
6. Δωρέες. Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή "Ελλάδα 2021" και υπέρ αυτής, που πραγματοποιήθηκαν από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόμενες δαπάνες αφαιρούμενες του συνολικού εισοδήματός τους. Στο πλαίσιο αυτό θα προστεθεί ειδικός κωδικός.
 
Ποιοι εξαιρούνται από τεκμήρια και αποδείξεις
- Φορολογούμενοι 60 ετών και άνω, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν πληγεί από την πανδημία, εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας ή στο πρόγραμμα "Συν-Εργασία" εξαιρούνται, ειδικά φέτος, από την υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων ίσων με το 30% του εισοδήματος. Ωστόσο, και οι υπόλοιποι φορολογούμενοι που δεν κατάφεραν να πιάσουν το όριο του 30% πέφτουν στα μαλακά, καθώς το πέναλτι 22% περιορίζεται κατά 50% ανάλογα με το ύψος των αποδείξεων που δεν έχουν συγκεντρωθεί. Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ, όσοι συγκέντρωσαν ηλεκτρονικές αποδείξεις πάνω από το 20% του εισοδήματός τους, αλλά δεν έπιασαν τον στόχο του 30%, θα πληρώσουν το μισό "πρόστιμο" για τις αποδείξεις που θα λείπουν. Συγκεκριμένα, το πέναλτι 22% που επιβάλλεται στο ακάλυπτο ποσό των ηλεκτρονικών πληρωμών μειώνεται στο 11%. Για όσους συγκέντρωσαν αποδείξεις κάτω από το 20% του εισοδήματός τους, το πρόστιμο υπολογίζεται κλιμακωτά ως εξής: Για το ποσό των αποδείξεων που λείπει έως το όριο του 20% του εισοδήματος ο έξτρα φόρος θα είναι 22%, ενώ για το υπολειπόμενο ποσό από το 20% και πάνω έως το 30% ο συντελεστής του πρόσθετου φόρου πέφτει στο 11%.
 
- Απενεργοποιούνται τα τεκμήρια διαβίωσης για χιλιάδες φορολογούμενους οι οποίοι επλήγησαν από την υγειονομική κρίση. Μάλιστα, όπως τονίζουν από το υπουργείο Οικονομικών, ο αριθμός των φορολογούμενων που είχαν "πιαστεί" στην τσιμπίδα των τεκμηρίων, από 1,9 εκατομμύρια που ήταν πέρυσι, ενδεχομένως να διπλασιαζόταν, καθώς η κρίση συρρίκνωσε τα εισοδήματα των επαγγελματιών, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα τέθηκαν σε αναστολή, λαμβάνοντας ποσό 534 ευρώ μηνιαίως. Σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης, τα τεκμήρια παγώνουν για:
 
Α) Όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που εντός του 2020 χαρακτηρίστηκε με βάση τον ΚΑΔ ως πληττόμενη λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVΙD-19 ή ανεστάλη η λειτουργία της, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος αναστολής.
 
Β) Εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020.
 
Γ) Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020.
 
Δ) Όσοι εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης "Συν-Εργασία", ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος, εντός του 2020.
 
Ε) Ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID-19.
 
Για τους ανωτέρω δεν θα ισχύσουν τα τεκμήρια, υπό προϋποθέσεις.
capital.gr