Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου μέσω τηλεδιάσκεψης

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου μέσω τηλεδιάσκεψης

 

H συνεδρίαση του Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr)  που θα διεξαχθεί την  Δευτέρα 10 του μηνός Μαΐου του έτους 2021 και ώρα 17:30΄μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:
  
 
Λήψη κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού τέλους – μισθωτικού ανταλλάγματος για τα τμήματα παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με και άνευ δημοπρασίας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μυκόνου και λοιπές διευκρινίσεις, για τα έτη 2021-2022.
Περί έγκρισης αναμορφωμένου ΟΠΔ Δήμου Μυκόνου και Νομικών Προσώπων έτους 2021.
Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης Προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2021, μετά την υπ’ αριθ. 103/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Περί ένταξης του Δήμου Μυκόνου ως ιδρυτικού μέλους στην υπό σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή -Climattica”- Έγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων».
Συζήτηση- γνωμοδότηση επί των τεχνικών φακέλων σχετικά με την  παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας και θαλάσσιου χώρου- πυθμένα, για τις προσαιγιαλώσεις των υποβρυχίων οπτικών ινών των διασυνδέσεων της VODAFONE μεταξύ των νησιών: Μυκόνου- Πάρου (θέση Αγία Άννα) και Μυκόνου – Τήνου (θέση Άγιος Μάρκος).
Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.